University of Oulu

Mistä on motivoiva koululiikuntatunti tehty?

Saved in:
Author: Koski, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005232158
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Koski, 2020
Publish Date: 2020-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Liikunnalla on tärkeä merkitys ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden kannalta. Liikunta vaikuttaa positiivisesti fyysisen, psyykkisen, sekä sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. On huolestuttavaa, etteivät kaikki liiku terveytensä kannalta riittävästi. Lapsuudessa opitut arvot, asenteet ja mallit vaikuttavat meihin vielä aikuisiällä. Koululiikunta on merkittävin liikuntakulttuurin lohko. Koululiikunnassa opettaja on vastuussa tunnin suunnittelusta, sen pidosta, ja arvioinnista. Opettaja on yksi tärkeä tekijä lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Tutkimuskysymykseni ovat, ”Mistä liikuntamotivaatio muodostuu?”, ja ”Miten opettaja voi vaikuttaa oppilaiden liikuntamotivaatioon koulussa?”. Motivaatioteorioista valitsin käsittelyyn itseohjautuvuus- ja tavoiteorientaatioteorian. Nämä teoriat sisäistettyään opettajalla on käytössään erilaisia keinoja vaikuttaa oppilaiden liikuntamotivaatioon.

Itseohjautuvuusteorian mukaan sisäisen motivaation tukeminen on tärkeää. Sisäisen motivaation tukemiseen kuuluu oppilaan autonomian, pätevyyden sekä yhteenkuuluvuuden tunteiden täyttyminen. Tunti kannattaa suunnitella nämä tunteet huomioiden. Autonomian ja pätevyyden tunteet täyttyvät esimerkiksi, kun oppilaalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa toiminnan tasoon ja välineisiin. Toiminnan eriyttäminen lisää myös pätevyydentunnetta. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen täyttymisen kannalta on tärkeää, että opettaja suorittaa joukkuejaot heterogeenisesti.

Tavoiteorientaatioteorian mukaan tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto tukee oppilaiden motivaation syntymistä, sekä viihtyvyyttä tunnilla. Tässä opettajan tulee kiinnittää huomiota siihen, että tunnilla teetetyt tehtävät tukevat jokaisen oppilaan yksilöllistä kasvua. Palautetta kannattaa antaa sitkeästä yrittämisestä, ei ainoastaan onnistuneesta lopputuloksesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Koski, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.