University of Oulu

Tuulivoiman rooli alueiden elinvoimassa ja kilpailukyvyssä, esimerkkialueena Iin kunta

Saved in:
Author: Wiman, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005252164
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Wiman, 2020
Publish Date: 2020-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Vuodesta 1973 ihmiskunnan aiheuttamat ja ilmastonmuutosta kiihdyttävät hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet noin 50 %. Vuonna 2004 näistä päästöistä 56,6 % oli peräisin fossiilisista polttoaineista. Näiden haitallisten päästöjen oletetaan tuplautuvan entisestään vuoteen 2050 mennessä, mikäli mitään muutosta ei tapahdu (Archer & Rahmstorf, 2010: 192–195). Viime vuosina puhe uusiutuvista energiavaroista ratkaisuna ilmastonmuutoksen hidastamiseen on kuitenkin lisääntynyt. On ymmärretty, että uusiutuvat energiavarat voivat olla se kestävä ratkaisu, jota yhteiskunnat juuri nyt kaipaavat, jotta suunta, jota kohti nykyinen maailma on kulkemassa, olisi mahdollista kääntää.

Tässä tutkielmassa perehdyn uusiutuvien luonnonvarojen ja alueellisen hyvinvoinnin väliseen yhteyteen. Erityisesti pohdin juuri tuulivoiman vaikutuksia alueiden elinvoimaan ja kilpailukykyyn, jotka termeinä usein liitetään vahvasti nimenomaan hyvinvointiin. Ennen kaikkea painotan mahdollisia hyötyvaikutuksia, sillä haluan lähestymistapani olevan kohdistuneena positiivisiin tapahtumaketjuihin, ilmiöihin ja seurauksiin, kuten esimerkiksi talouskasvuun tai korkeaan työllisyysasteeseen. Tämän lisäksi tutkielman yhtenä pääpainona on tutustua Iin kuntaan, sen rakenteeseen ja kehitykseen, sekä tulevaisuuteen. Haluan selvittää, onko kansainvälisestikin vihreänä kuntana tunnetun Iin voimavara kunnan pitkäjänteisessä energiapolitiikassa.

Teemana ja teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa hyödynnän poliittisen ekologian näkökulmia ja keskustelua siitä, kuinka luonnonresursseja hyödynnetään, ja ketkä tästä kaikesta loppujen lopuksi hyötyvät. Työn alkuun käyn kirjallisuuskatsauksen avulla läpi aiheen kannalta oleellisia asiakokonaisuuksia ja teoreettisia käsitteitä, jonka jälkeen siirryn esittelemään Iin kuntaa. Sijoitan nämä keskeiset teemat ja käsitteet Iin kontekstiin ja pyrin löytämään syy-seuraussuhteita keskeisten käsitteiden ja tapahtumien välillä. Selvitän millä tavoin tuulivoima näkyy Iin kunnan rakenteissa ja toiminnassa, ja miten se voi mahdollisesti vaikuttaa myös kunnan tulevaisuuteen ja kehitykseen. Työn loppuun esittelen niitä keskeisimpiä havaintoja, jotka kertovat tarkemmin tuulivoiman yhteydestä elinvoiman ja kilpailukyvyn aluepoliittisiin käsitteisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Wiman, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.