University of Oulu

Luottamus ja turvallisuuden tunne oppimisen edistäjinä

Saved in:
Author: Lokka, Brita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005262176
Language: Finnish
Published: Oulu : B. Lokka, 2020
Publish Date: 2020-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma käsittelee luottamuksen ja turvallisuuden tunteen suhdetta sekä niiden vaikutuksia oppimiseen. Opetussuunnitelmassa määritellään sen yhdeksi rooliksi sosiaalisen pääoman kartuttaminen. Sosiaalinen pääoma koostuu ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Tässä tutkielmassa huomioidaan vuorovaikutuksen rooli niin luottamuksen kuin turvallisuuden tunteen perustana. Vuorovaikutuksen avulla lapsi muodostaa ymmärrystään maailmasta. Samalla hän harjoittelee ymmärtämään muiden tunteita ja käsittelemään omia tunteitaan. Luottamusta ja turvallisuuden tunnetta on kehitettävä päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa.

Luottamuksen ja turvallisuuden tunteen ollessa moniselitteisiä ja eri ulottuvuuksien kautta ilmeneviä, vaikuttivat ne useilla tavoilla yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä tämän kautta oppimisen kokemuksiin. Luottamus pohjautuu ihmisten välisiin suhteisiin ja perustuu ajatukseen toisen hyväntahtoisuudesta. Se vaatii positiivisen ajatuksen toisen toiminnasta, ja odotuksen siitä, ettei hänellä ole tarkoitus haavoittaa keskinäistä luottamusta. Luottamuksen ollessa hyvä ja oppilaan kokiessa olonsa turvalliseksi koulussa myös oppiminen mahdollistuu paremmin. Myönteinen tunnekokemus siitä, että voi luottaa ja näin tuntea olonsa turvalliseksi, kannustaa oppimaan uutta ja kokeilemaan taitojaan.

Samalla tavoin kuin luottamus, muotoutuu myös turvallisuuden tunne jo varhain. Turvallisuuden nähtiin olevan vahvasti yhteydessä sen määrittelijän kokemuksiin. Pääsääntöisesti turvallisuus on vapautta sitä uhkaavista tekijöistä tai mahdollisuuksia puolustautua niitä vastaan. Myönteiset tunnekokemukset voivat toimia turvana mahdollisia myöhemmin tulevia turvattomuuden kokemuksia vastaan. Yhdessä luottamus ja turvallisuuden tunne auttavat lasta kasvamaan ja tukevat tämän kokonaisvaltaista kehitystä. Ne sitovat lasta koulunkäyntiin hänen kokiessaan kaipaamaansa hyväksyntää. On myös muistettava, että ryhmä elää jatkuvassa muutoksen tilassa, minkä vuoksi hyvään ja turvalliseen ryhmään panostaminen vaatii aikaa. Opettajan rooli on merkitsevässä osassa, sillä hän johtaa vuorovaikutusta luokassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Brita Lokka, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.