University of Oulu

Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä sote-uudistus? : sosiaali- ja terveysministeriön diaesitysten virkakieli

Saved in:
Author: Takkinen, Krista1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.9 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005282219
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Takkinen, 2020
Publish Date: 2020-05-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani sosiaali- ja terveysministeriön sote-uudistukseen liittyvien diaesitysten kieltä. Yhdistelen tutkielmassani systeemis-funktionaalisen kieliteorian sekä virkakielen tutkimuksen metodeja. Analyysini aineisto koostuu sosiaali- ja terveysministeriön toimittajille suunnattujen sote-uudistusta käsittelevien tiedotus- ja taustatilaisuuksien diaesityksistä tammikuun 2015 ja kesäkuun 2018 väliseltä ajalta. Tutkin aineistoa virkakielen rekisteripiirteiden näkökulmasta tarkastellen samalla tekstien välittämää maailmaa ja vuorovaikutussuhteita.

Analyysissani tarkastelen aineiston leksikaalis-kieliopillisten piirteiden kautta tiivistämistä ja aineiston selkeyttä. Tavoitteenani oli lisäksi selvittää, täyttääkö aineisto hallintolain hyvän kielenkäytön vaatimukset. Tutkin aineistoni verbejä, substantiiveja, postpositioita, moniosaisia yhdyssanoja ja rinnastuksia. Lisäksi tarkastelen nominaalistuksia ja erilaisia passiivirakenteita, jotka abstrahoivat tekstiä. Näitä kieliopillisia piirteitä sekä aineistossa esiintyviä semanttisia rooleja ja kieliopillisia funktioita analysoimalla tarkastelen, millaisina sote-uudistuksen maailmaa ja sen vuorovaikutussuhteita kuvataan.

Tutkielmani antaa tietoa ministeriön diaesitysten kielestä, mikä on aiemmin vain vähän tutkittu virkakielen esiintymismuoto. Tutkimukseni voi auttaa hahmottamaan hallintolain hyvän kielenkäytön vaatimusten toteutumista ministeriön virkamiesten tuottamissa teksteissä.

Analyysini perusteella ministeriön diaesitysten kieli vastaa virkakielen rekisterin määritelmää. Aineiston leksikaalinen tiheys on suuri eli teksteissä on paljon informaatiota. Tekstiä tiivistetään erityisesti partisiipeilla ja verbittömällä otsikkorakenteella. Substantiiveja on aineistosta yli puolet, 52,7 %, kun taas verbejä on koko aineistosta 18,4 %. Finiitti- ja infiniittiverbien määrä jakautuu todella tasaisesti finiittiverbien määrän ollessa 51,8 % aineiston verbeistä. Aineistossani on yleiskieleen verrattuna keskimääräistä enemmän substantiiveja ja vähemmän verbejä sekä adjektiiveja. Kaikista verbeistä noin 25 % on passiivimuotoisia.

Hallintolain hyvän kielenkäytön vaatimukset täyttyvät aineistossa joiltain osin. Aineiston tekstien kieli on asiallista mutta nominaalistusten runsas määrä ja verbittömyys tekevät tekstistä abstraktia, vaikuttaen täten tekstin ymmärrettävyyteen ja selkeyteen. Sote-uudistuksen maailmaa kuvataan tutkimusaineistossa abstrakteina päätöksinä ja vastuina. Asiakas on aineiston ainut ihmistoimija muiden toimijoiden ollessa organisaatioita kuten maakuntia tai kuntayhtymiä. Teksteissä aktiivimuotoiset finiittiverbit saavat toimijakseen pääosin maakunnan, kuntayhtymän ja asiakkaan kun taas passiivisten verbien takaa on luettavissa toimijaksi kirjoittajan edustama organisaatio eli sosiaali- ja terveysministeriö.

see all

Subjects:
Copyright information: © Krista Takkinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.