University of Oulu

Positiivisen psykologian onnellisuus- ja hyvinvointiteoriat ja käytännön sovellukset

Saved in:
Author: Lehtonen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005292231
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Lehtonen, 2020
Publish Date: 2020-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen kandidaatintutkielmassani positiivisen psykologian erilaisia onnellisuus- ja hyvinvointiteorioita sekä niiden pohjalta keinoja, joiden avulla yksilö voi lisätä omaa onnellisuuttaan. Onnellisuus on ajankohtainen aihe, sillä lähes kaikki pyrkivät elämässään onnellisuuteen. Tutkimuskysymykseni ovat: "Minkälaisia onnellisuusteorioita psykologiassa on? Miten onnellisuusteoriat mallintavat onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisäämistä? Ja millä tavoin yksilö voi lisätä omaa onnellisuuttaan?". Ensin määrittelen positiivisen psykologian, onnellisuuden ja hyvinvoinnin käsitteet. Tämän jälkeen lähden tarkastelemaan onnellisuuden eri teorioita. Etenen tutkielmassani tarkastelemalla positiivisen psykologian tutkimuksia sekä näkökulmia onnellisuudesta. Tämän pohjalta käsittelen kysymystä, minkälaisin keinoin yksilö voi lisätä omaa onnellisuuttaan. Käytän tutkielmassani tutkimusmetodina kirjallisuuskatsausta.

Onnellisuus on positiivisen psykologian yksi suurimmista tutkimuskohteista. Onnellisuuden käsitteelle on silti hankala antaa yhtä tiettyä määritelmää, sillä onnellisuuteen liittyy monenlaisia näkökulmia ja mielipiteitä riippuen ihmisistä ja kulttuureista. Tutkimuksessani onkin tarkoitus saada selvyyttä erilaisiin käsityksiin onnellisuudesta ja sen pohjalta määritellä paremmin, kuinka onnellisuutta pystyy lisäämään.

Tuloksista tulee ilmi, että onnellisuuteen vaikuttavat monenlaiset tekijät. Kaksoistutkimusten perusteella on kehitelty teoria, jonka myötä ajatellaan geenien vaikuttavan onnellisuuteen 50 prosenttia, tietoinen toiminta 40 prosenttia ja olosuhteet vain 10 prosenttia. Tutkielman tuloksissa korostuu ihmissuhteiden tärkeys sekä yksilön oma voima vaikuttaa omaan onnellisuuteensa. Yksilö voi edistää omaa onnellisuuttaan monen eri keinoin. Tärkeimpinä nostetaan esille muun muassa ihmissuhteisiin panostaminen, kiitollisuuden ja optimismin vaaliminen sekä tavoitteiden asettaminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Lehtonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.