University of Oulu

Luonto oppimisympäristönä varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Holländer, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005302246
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Holländer, 2020
Publish Date: 2020-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, miten luonto nähdään oppimisympäristönä varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä sekä mitkä ovat luontoympäristön mahdollisuuksia oppimisympäristönä. Luonnon vaikutuksia hyvinvointiin ja motoristen taitojen kehittymiseen on tutkittu paljon, mutta luontoympäristön merkitys lapsen oppimisprosessin kannalta on ollut toistaiseksi vähäisempää. On myös huomattu, että varhaiskasvatuksen opettajat yleisesti nauttivat ulkoilusta, mutta oppimisen kannalta luontoa ei osata hyödyntää integroivasti. Luontoon viedään lapset enimmäkseen oppimaan luonnosta. Tutkimuksien perusteella luonto sopii varhaiskasvatuksen oppimisympäristöksi. Opettaja on merkittävässä roolissa kun pedagogista toimintaa suunnitellaan luontoympäristössä toteuttavaksi. Opettajan tulee tiedostaa oma suhtautumisensa luontoon sillä opettajan luontosuhde vaikuttaa siihen, miten monipuolisesti luontoa oppimisympäristönä hyödynnetään. Omat tunnepitoiset kokemukset sekä mukavuudenhalu ovat vaikuttavia tekijöitä.

Kandidaatintyön tavoitteena on tuoda varhaiskasvatuksessa toimiville tietoisuuteen miten luontoa voitaisiin entistä tehokkaammin hyödyntää lapsen oppimisprosessin kannalta. Työssä tuodaan myös esille luonnon hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, jotka ovat tärkeitä lapsen oppimisen edistämiseksi. Tarkoituksena on myös herättää varhaiskasvattajien huomio omaan luontosuhteeseensa sekä miten se mahdollisesti vaikuttaa omaan pedagogiikkaan. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työn teoreettinen viitekehys perustuu aiemmin aiheesta tehtyihin kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin tutkimuksiin. Työssä tarkastellaan lapsen oppimista, lapsuuden ja luontoympäristön suhdetta ja luontoympäristön vaikutuksia oppimiseen sekä opettajan roolia luontoympäristön hyödyntämisessä pedagogisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Holländer, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.