University of Oulu

Kukkaniityltä tapulitarhaan : muistoja merkityksellisistä paikoista Pateniemen entisen sahan alueella

Saved in:
Author: Juola, Marjo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.9 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006042274
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Juola, 2020
Publish Date: 2020-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylimaunu, Timo
Äikäs, Tiina
Reviewer: Ylimaunu, Timo
Herva, Vesa-Pekka
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee Oulun Pateniemessä, entisen sahan alueella asuneiden, tai sahalla työskennelleiden muistoja heille merkityksellisistä paikoista. Tutkimuskysymysten kautta analysoin millaisia paikkoja henkilöt muistavat ja miksi. Lisäksi tarkastelussa ovat muistettujen paikkojen elinkaari, sekä entisen saha-alueen maisemallinen muutos. Keskeisen tutkimusaineiston muodostavat haastattelut, sekä valokuva- ja kartta-aineisto, jonka avulla erityisesti maisemassa tapahtunut muutos on hyvin havaittavissa.

Tutkielmani keskeisempiä käsitteitä ovat: muistamien ja unohtaminen, paikan muisti sekä topobiografia. Tutkimukseni kohdistuu muistamisen ja materiaalisen kulttuurin kautta sahamiljöön yhteyteen. Muistamista ja unohtamista olen käsitellyt Paul Connertonin, sekä Aleida ja Jan Assmannin muistinteorioiden avulla. Paikan muistia tarkastelen Pierre Noran muistin paikat (lieux de mémoire) ja Pauli Tapani Karjalaisen topobiografia käsitteiden kautta.

Haastateltujen muistin paikat liittyivät suurelta osin lapsuuteen. Muistoissa ovat erilaiset leikkipaikat, kouluaika sekä synkempiin muistoihin liittyvää sota-aika. Haastateltavat ovat kokeneet lapsuutensa Pateniemessä yleisesti ottaen hyvänä, mutta tunsivat kaihoa menetettyä kulttuuriperintöä, sekä mennyttä yhteisöllisyyden tunnetta kohtaan, joka alueella sahayhtiön aikana vallitsi.

Aiheeni on ajankohtainen, sillä Pateniemen entisen sahan alue on kokemassa suuria muutoksia alueelle rakennettavan uuden asuinalueen myötä. Koska sahanaikainen kulttuuriperintö on suurelta osin tuhoutunut, on tärkeää kertoa alueen historiasta hyödyntämällä olemassa olevia suullisia ja kirjallisia lähteitä. Haastattelujen kaltaisen muistelukerronnan käyttö on lisääntynyt historiallisen ajan arkeologian tutkimuksissa.

Pateniemen entistä sahayhteisöä olisi mahdollista tutkia laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Kattavampaa haastatteluaineistoa käyttämällä, saisi useampi henkilö äänensä ja tarinansa kuuluviin. Lisäksi tutkimukseen olisi hyvä saada mukaan uusien alueella asuvien ajatuksia ja mielikuvia alueen historiasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marjo Juola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.