University of Oulu

Avoimen oppimisympäristön vaikutuksia oppilaiden työrauhaan peruskoulussa

Saved in:
Author: Mällinen, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006042276
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mällinen, 2020
Publish Date: 2020-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön tarkoituksena on aiemman kirjallisuuden perusteella tutkia, miten avoin oppimisympäristö vaikuttaa oppilaiden työrauhaan peruskoulussa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät avoimessa oppimisympäristössä edesauttavat oppilaiden työrauhaa ja mitkä tekijät häiritsevät sitä. Tutkielma on toteutettu integroivana kirjallisuuskatsauksena, ja sen aineisto koostuu pääosin tuoreista, kansainvälisesti vertaisarvioiduista tutkimuksista.

Tutkimusaihe on hyvin ajankohtainen, sillä avoimet oppimisympäristöt ovat alkaneet viime aikoina yleistyä koulurakentamisessa sekä maailmalla että Suomessa. Avointen oppimisympäristöiden vaikutuksesta oppilaiden työrauhaan on keskusteltu paljon myös suomalaisessa mediassa, mutta tutkimustietoa aiheesta on vielä vähän. Tutkimuksen tavoitteena onkin tuoda aihetta koskevaan keskusteluun myös tieteellistä näkökulmaa. Lisäksi tutkielmassa perehdytään nykyisin vallalla olevaan sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka ajatellaan olevan yksi oppimisympäristöjen muutoksen taustatekijöistä.

Tutkielmassa havaittiin, että oppilaiden työrauhaa avoimissa oppimisympäristöissä edesauttoi oppilaiden motivaatio ja lisääntynyt vapaus itselle sopivan työskentelypaikan valinnassa. Lisäksi työrauhaa koettiin edesauttavan oppilaiden lisääntynyt mahdollisuus valita työskentelevätkö he yksin vai ryhmässä. Sen sijaan haasteita oppilaiden työrauhaan vaikuttivat tuovan avoimissa oppimisympäristöissä kasvanut häiritsevän melun ja visuaalisten häiriötekijöiden määrä. Työrauhaa vaikutti häiritsevän myös tilassa työskentelevien oppilaiden suuri määrä ja opettajan työrauhaa koskevan kontrollin väheneminen.

Johtopäätöksinä voidaankin sanoa, että työrauhaa häiritseviä tekijöitä esiintyi avoimissa oppimisympäristöissä paljon, minkä koettiin haastavan etenkin niiden oppilaiden työrauhaa, joilla on vaikeuksia tarkkaavuudessa ja oman toiminnan säätelyssä. Toisaalta avoimissa oppimisympäristöissä oppilaiden lisääntynyt valinnanvapaus työskentelyn suhteen ehkäisi näitä työrauhahäiriöitä. Tutkimuksessa työrauhaan positiivisesti näytti vaikuttavan erityisesti hiljainen tila, johon oppilailla oli mahdollisuus vetäytyä työskentelemään niin halutessaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Mällinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.