University of Oulu

Toimittajan laatumanuaali : case: MSK Plast Oy

Saved in:
Author: Hautala, Milja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006042280
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hautala, 2020
Publish Date: 2020-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kuvata laadunhallinnan menetelmiä ja laatia toimittajan laatumanuaali kohdeyrityksen tarpeisiin. Manuaalin on tarkoitus toimia apuna toimittajayrityksille laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä kohdeyrityksen vaatimusten mukaiseksi.

Teoriaosuudessa tutustutaan ISO 9001 -laatustandardiin sekä laadunhallinnan työkaluihin ja toimintamalleihin luotettavien kirja- ja nettilähteiden avulla. Työssä kuvaillaan manuaalin toteuttamisen vaiheet ja pohditaan yleisellä tasolla manuaalin käytöstä saatavia hyötyjä. Tuloksena saadaan kohdeyrityksen tarpeita vastaava manuaali, jota toimittajat voivat käyttää myös oppimateriaalina. Jatkossa manuaalia voidaan päivittää trendien muuttuessa tarpeiden mukaan.

Työn jälkeen lukijalla tulisi olla käsitys siitä, mikä on toimittajan laatumanuaalin tarkoitus ja mitä se pitää sisällään.

Supplier’s quality manual : case: MSK Plast Oy

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to describe quality management methods and to create a supplier’s quality manual for the needs of the target company. The purpose of the manual is to help the supplier organizations to develop their quality management system to meet the requirements.

The theory part introduces ISO 9001 -standard and quality tools and methods based on reliable web and book sources. The thesis describes the phases of executing the manual and the benefits of using the manual are discussed in general. The created manual meets the demands and can be used as a learning material. The manual can be updated as the trends and needs change.

After reading this thesis the reader should have an idea of what is the purpose of the Supplier Quality Manual and what does it consist.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milja Hautala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.