University of Oulu

Oppilaan tunnetaitojen ja itsetunnon tukeminen alakoulussa draamakasvatuksen avulla

Saved in:
Author: Walta, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006052287
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Walta, 2020
Publish Date: 2020-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kirjallisuuteen perustuvassa tutkielmassa perehdyn keinoihin, joilla opettaja voi tukea oppilaan tunnetaitojen ja itsetunnon kehitystä alakoulussa. Lisäksi tarkastelen draamakasvatuksen tarjoamia keinoja ja yhteyttä tunnetaitojen ja itsetunnon tukemiseen. Tarkastelen aihetta opettajan näkökulmasta ja alakoulun kontekstin lisäksi avaan olennaisimpia käsitteitä yleisellä tasolla. Tavoitteenani on myös tuoda draamakasvatusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia enemmän tietoisuuteen.

Opettajan merkitys oppilaan tunnetaitojen ja itsetunnon tukijana korostuu useissa tutkimuksissa ja opetustaitojen lisäksi hänen kasvatustaitojaan pidetään arvokkaina. Opettaja työskentelee luokassa omalla persoonallaan ja hänen toiminnallaan on suora yhteys oppilaisiin. Työ onkin pääasiassa tunnetyötä ja opettaja vaikuttaa oppilaisiinsa paljon myös tiedostamattaan, mikä lisää myös työn aiheuttamaa stressiä. Tunnetaitojen ja itsetunnon tukeminen nähdään aikaisempaa tärkeämpänä osana koulujen kasvatus- ja koulutuskulttuuria, koska nykyään oppilailta vaaditaan enemmän niin koulussa kuin vapaa-ajalla.

Myös draamakasvatuksen roolia korostetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa aikaisempaa enemmän, mutta siitä huolimatta sen rooli on selkeästi muita taito- ja taideaineita vähäisempi. Koska elämme teknologistunutta aikakautta, draamakasvatuksella nähdään olevan tärkeä rooli oppilaan tunnetaitojen kehittäjänä. Draamalla kuten taiteella ylipäätäänkin on kyky koskettaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Useiden tutkijoiden mukaan draama sallii sellaiset tunteet ja ilmaisut, jotka eivät välttämättä ole mahdollisia arkisessa elämässä. Se antaa myös mahdollisuuden itseilmaisun harjoitteluun ja draaman avulla voi oppia tuntemaan itsensä paremmin.

Tämän tutkielman myötä voin todeta, että opettajan toiminnalla on paljon vaikutusta oppilaidensa tunnetaitojen ja itsetunnon kehitykseen eikä koulujen roolia kyseisessä prosessissa voi ohittaa. Totean myös, että draamakasvatuksen hyödyntämisellä on paljon positiivisia vaikutuksia oppilaan tunteiden tunnistamisen ja ilmaisemisen harjoitteluun. Draamatoiminnan ja taiteellisten ilmaisukeinojen avulla voidaan myös tukea oppilaiden kasvua itsensä tunteviksi ja itsetunnoltaan vahvoiksi ihmisiksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Walta, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.