University of Oulu

Videopeliteollisuus ja arkkitehtuuri : näkymiä, mahdollisuuksia

Saved in:
Author: Suilamo, Milja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006092297
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Suilamo, 2020
Publish Date: 2020-06-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössäni Videopeliteollisuus ja arkkitehtuuri — näkymiä, mahdollisuuksia tarkastelen niitä hyötyjä, joita videopeliteollisuus voi tarjota arkkitehdeille ja arkkitehtuurille. Alustuksena työlle avaan fyysisen ympäristön ja arkkitehtuurin roolia videopeleissä. Pohdin, miten videopeliteollisuus voisi innostaa ja houkutella ihmisiä arkkitehtuurin pariin, sitä maanläheistäen. Kiistattomiksi hyödyiksi, niin teorian kuin käytännönkin kannalta, voidaan lukea ne alunperin peliteollisuudelle kehitellyt työkalut ja -menetelmät, joita arkkitehtuurissa on alettu soveltaa myöhemmin. Tällä tarkoitan muun muassa niitä tietokoneavusteisia ohjelmia, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa arkkitehtien tärkeinä työkaluina. Tätä teemaa ei voi sivuuttaa keskusteltaessa videopeliteollisuuden hyödyistä arkkitehtuurille. Lisäksi tarkastelen pelaamiseen käytetyn tekniikan ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä arkkitehtuurissa sekä tähän liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tuon esiin myös muutamia käytännön esimerkkejä siitä, mitä hyötyä videopeliteollisuudesta on koitunut arkkitehtuurille, niin itse suunnittelulle kuin suunnittelutöiden esittämisellekin. Pyrin valottamaan myös peliteollisuuden heijastusvaikutuksia kaupunkikuvaan sekä arkkitehtuuripolitiikkaan.

Kartoitan työssäni arkkitehtien mahdollisuuksia työllistyä videopelialalla. Toteutin kyselyn suomalaisten pelialan yritysten edustajilla ja kokosin tietoa arkkitehtien urapotentiaalista kyseisissä työyhteisöissä. Haastattelin myös kahta henkilöä, jotka ovat työllistyneet pelialalle arkkitehdin koulutuksen pohjalta. Tähän liittyen otin itse osaa yksittäiseen, pieneen peliaiheiseen projektiin, joka toteutettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijan sekä Porin opiskelijatalon kanssa. Diplomityössäni lähinnä analysoin hankkeen luonnetta ja omaa osuuttani projektissa. Tarkoituksenani on käytännössä selvittää, miten voisin omakohtaisesti hyötyä arkkitehdeille uudenlaisesta, nimenomaan peliteollisuuden mahdollistamasta työtehtävätypologiasta. Loppuun kokoan omat päätelmäni ja osin spekulatiiviset visioni siitä, mitä videopelien ja arkkitehtuurin kohtaaminen voisi mahdollisesti synnyttää.

Video game industry and architecture : prospects, opportunities

Abstract

In my diploma Video game industry and architecture — prospects, opportunities, I look at the opportunities that the video game industry opens up for architects and architecture. As a starting point for the work, I examine the role of the physical environment and architecture in video games. I find out how the video game industry could inspire and entice people into architecture, making it easily approachable. The indisputable benefits, both in theory and in practice, are the tools and methods originally developed for the gaming industry, which have since been applied in architecture. By this I mean e.g. those computer-aided programs that have established themselves as important tools for architects. This theme cannot be ignored when discussing the benefits of the video game industry for architecture. In addition, I look at the use of gaming technology and virtual reality in architecture, as well as related social phenomena. I will also highlight a few practical examples of the benefits that the video game industry has brought to architecture, both to the design itself and to the presentation of design work. I also try to highlight the impact of the game industry on the cityscape and architectural policy.

In my work, I map out the opportunities for architects to find employment in the video game industry. I conducted a survey of representatives of Finnish gaming companies and gathered information on the career potential of architects in these work communities. I also interviewed two people who have been employed in the gaming industry after architect school. In connection with this, I myself took part in a single, small game-themed project, which was implemented with a student of Satakunta University of Applied Sciences and the Pori Student House. In my diploma, I mainly analyze the nature of the project and my own contribution to the project. My intention is to find out how I could personally benefit from a new type of job typology for architects, specifically made possible by the game industry. I will wrap up with my own conclusions and partly speculative visions of what the encounter between video games and architecture could potentially generate.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milja Suilamo, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.