University of Oulu

Positiivinen pedagogiikka ja nuorten kouluhyvinvointi

Saved in:
Author: Karppinen, Elli-Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006102316
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-N. Karppinen, 2020
Publish Date: 2020-06-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen vaikutus positiivisella pedagogiikalla on nuorten kouluhyvinvointiin.

Tutkielma toteutetaan narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus kokoaa yhteen aiemman tutkimustiedon ja kirjallisuuden, luoden niistä ytimekkään yhteenvedon. Tämän kirjallisuuskatsauksen myötä lukijan on mahdollista saada kokonaiskuva positiivisesta pedagogiikasta ja nuorten kouluhyvinvoinnista tutkimuskysymysten johdolla.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen valossa käsitellään positiivisen pedagogiikan historiaa ja keskeisimpiä piirteitä. Positiivinen pedagogiikka pohjautuu positiivisen psykologiaan. Siihen liittyy olennaisesti PERMA-hyvinvointiteoria ja ihmisen luonteenvahvuudet. Toisen tutkimuskysymyksen myötä tarkastellaan positiivisen pedagogiikan vaikutuksia nuorten kouluhyvinvointiin. Tutkimuskysymykseen liittyen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään nuoruuden psykologista kehitystä, sekä perehdytään kouluhyvinvointiin ja sen tämän päivän tilaan Suomessa nuorten osalta.

Positiivinen pedagogiikka ja nuorten kouluhyvinvointi tutkielman aiheina ovat hyvin ajankohtaisia. Kasvatustieteellistä keskustelua seuratessa voidaan huomata, että positiivinen pedagogiikka on viime vuosina alkanut esiintymään julkaisuissa yhä useammin, ja sen myönteisistä vaikutuksista on saatu runsaasti tietoa. Nuorten koulu-uupumus etenkin tyttöjen osalta on viime vuosina lisääntynyt dramaattisesti, minkä vuoksi koulu-uupumuksen ja muuhun kouluun liittyvän pahoinvoinnin ehkäisyyn tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.

Positive pedagogy and school well-being of adolescents

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to find out what effects positive pedagogy has on the school well-being of adolescents.

This thesis is implemented as a narrative literature review. The narrative literature review brings together the previous research data and literature by creating a concise summary of them. By this literature review, it is possible for the reader to get an overall picture of positive pedagogy and the school well-being of adolescents under the guidance of the research questions.

The history and key features of positive pedagogy are explored in the light of the first research question. Positive pedagogy is based on positive psychology. The well-being theory (PERMA) and character strengths are essentially related to positive pedagogy. The second research question examines the effects of positive pedagogy on the well-being of adolescents at school. In assessing this question, this thesis takes a deeper look in the psychological development of youth and examines school well-being and its current state among adolescents in Finland.

Positive pedagogy and the school well-being of adolescents can be seen as very topical issues. By following the educational debate, it can be noticed that positive pedagogy has started to appear more and more often in publications in recent years, and there are many indications of its positive effects. Adolescent’s school fatigue, especially among girls, has increased dramatically in recent years. That’s why special attention for well-being must be paid to prevent school fatigue and other school-related mental issues in the future.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elli-Noora Karppinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.