University of Oulu

Autismikirjossa esiintyvät aistipoikkeavuudet ja niiden huomioiminen peruskoulussa

Saved in:
Author: Kankaala, Kirsi1; Pylvänäinen, Aino Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006102319
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kankaala; A. Pylvänäinen, 2020
Publish Date: 2020-06-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on autismikirjossa esiintyvät aistipoikkeavuudet ja niiden ilmeneminen sekä toteutettavissa olevat tukitoimet peruskoulussa. Tavoitteena on koota narratiivisen kirjallisuuskatsauksen keinoin yhteen aiempaa kirjallisuutta ja tutkimustietoa sensorisen integraation toiminnasta, häiriöistä ja ilmenemisestä autismikirjossa. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, millaisia konkreettisia, koulussa toteutettavissa olevia tukikeinoja autismikirjossa esiintyviin aistipoikkeavuuksiin on käytettävissä.

Tutkielmassa tarkastellaan kahta tutkimuskysymystä. Ensimmäinen tutkimuskysymys on, miten aistipoikkeavuudet ilmenevät autismikirjon häiriöissä. Tässä tutkimuskysymyksessä käsitellään yleisimpiä autismikirjon häiriöissä esiintyviä aistipoikkeavuuksien muotoja, niiden etiologiaa sekä niistä johtuvia liitännäishäiriöitä. Toinen tutkimuskysymys on, miten aistipoikkeavuudet ilmenevät autismikirjon oppilailla peruskoulussa ja millaisia tukikeinoja voidaan toteuttaa. Tässä tutkimuskysymyksessä käsitellään aistipoikkeavuuksien ilmenemistä autismikirjon oppilailla peruskoulussa, sekä esitellään konkreettisia tukikeinoja kouluun. Tukikeinojen käsittelyssä otetaan huomioon kaikkien eri aistikanavien poikkeava toiminta.

Aistipoikkeavuudet ovat autismikirjossa yleisiä ja ne tulevat esiin erityisesti aistirikkaassa kouluympäristössä. Aistipoikkeavuudet vaikeuttavat autismikirjon oppilaiden oppimista, joten ne tulee ottaa huomioon heti koulun alkaessa. Tärkeimmiksi tukikeinoiksi ovat nousseet ympäristön muokkaaminen sekä struktuuri.

Tutkielmassa on kasvatusalan toimijoille soveltuvaa tietoa autismikirjossa esiintyvistä aistipoikkeavuuksista. Esiin nousseista aiheista voi olla hyötyä opetusta ja koulujen tilaratkaisuja suunniteltaessa. Tutkielmassa esitellyistä tukikeinoista voivat hyötyä kaikki oppilaat, huolimatta siitä onko heillä tuentarvetta vai ei.

Tutkielma lähtee liikkeelle aiheen valinnan ja taustojen kuvauksella. Tämän jälkeen esitellään käytetty tutkimusmenetelmä, jonka jälkeen siirrytään tutkielman teoreettiseen viitekehykseen. Seuraavaksi vastataan tutkimuskysymyksiin omissa luvuissaan. Tästä siirrymme johtopäätöksiin, joissa tarkastellaan tutkimuskysymysten tuloksia suhteessa teoreettiseen viitekehykseen. Lopuksi pohditaan tutkielman luotettavuutta ja tehdään jatkotutkimusehdotuksia.

The manifestation and support of sensory abnormalities in those within autism spectrum in primary school

Abstract

The following bachelor’s thesis explores the sensory abnormalities common to individuals with an autism spectrum disorder, and the manifestation, etiology and support of these abnormalities in primary school. The aim of the thesis is, through narrative literature review, to gather literature and scientific research about the function, abnormalities and manifestation of sensory integration within the autism spectrum. In addition, the thesis aims to offer concrete support means which could be applied at schools.

The thesis addresses two research questions. The first research question is, how do sensory abnormalities manifest in autism spectrum disorders. In approaching this research question, the thesis focuses on describing the most common sensory abnormalities within autism spectrum disorders, their etiology and comorbid conditions. The second research question is, how do sensory abnormalities manifest in primary school pupils within autism spectrum and what kinds of support means can be implemented. In approaching this research question, the thesis describes how sensory abnormalities affect the participation and performance of pupils within the autism spectrum in primary school. In addition, the thesis offers concrete support means for supporting the abnormal functioning of any of the sensory modalities in a school environment.

Sensory abnormalities are common to disorders on the autism spectrum, and they appear especially in the sensory rich school environment. Sensory abnormalities affect the learning of pupils within autism spectrum and therefore should be considered since first enrolling in school. Adjusting the environment and its structure have stood out as the most essential means of support for these pupils.

The thesis offers knowledge of the sensory abnormalities on the autism spectrum for professionals on the field of education. The thesis could also be utilized when planning teaching and school environment. The support means mentioned in the thesis, can be beneficial for every pupil whether they have special needs or not.

The thesis begins with a description of the subject and its background. After this the method of research used in the thesis is introduced, whereupon the theoretical frame of reference is gone through. Next, the research questions are answered within their own chapters. From here the thesis moves on to the conclusions, in which the research questions are examined in relation to the theoretical frame of reference. Lastly, the reliability of the thesis is pondered, and suggestions, in regards to future studies, are made.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsi Kankaala; Aino Pylvänäinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.