University of Oulu

Nuorten toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen : syitä, riskitekijöitä ja ennaltaehkäisykeinoja

Saved in:
Author: Koivisto, Pia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006102321
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Koivisto, 2020
Publish Date: 2020-06-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma on toteutettu narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jonka tietoperustana toimivat aikaisemmin aiheesta tehdyt tieteelliset tutkimukset sekä kirjallisuus. Tutkielmassa tarkastellaan nuorten toisen asteen keskeyttämisen taustalla olevia syitä ja riskitekijöitä sekä kartoitetaan, millaisin keinoin tätä ennenaikaista toisen asteen koulutuksen keskeyttämistä voitaisiin ennaltaehkäistä. Maailman laajuisesti tarkasteltuna Suomen toisen asteen koulutuksen keskeyttämistilastot eivät ole hälyttäviä, mutta suhteessa maamme väkilukuun nähden yli 10 000 vuosittain kokonaan toisen asteen koulutuksensa keskeyttänyttä nuorta on paljon. On arvioitu, että yksi nuori ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa tuottaa elinaikanaan julkiselle taloudelle lähes 400 000 euron lisäkustannukset verrattuna toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin. Valtion taloudellisen näkökulman ohella toisen asteen keskeyttämisellä ja koulujärjestelmän ulkopuolelle putoamisella on myös suuri vaikutus yksilön elämään. Se on riski nuoren hyvinvoinnille, sosiaaliselle syrjäytymiselle sekä tulevaisuuden työmarkkinoilla pärjäämiselle.

Tämän tutkielman tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että sukupuoli (poika), vanhempien matala kouluttautuneisuus, perheen heikko taloudellinen asema, lapsena tai nuorena koettu huostaanotto, runsaat muutot elämän varrella sekä maahanmuuttajatausta toimivat toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen riskitekijöinä. Näiden lisäksi nuorten syyt keskeyttää toisen asteen opinnot liittyvät tyypillisesti heikkoon koulumenestykseen sekä peruskoulun että toisen asteen opinnoissa, opiskelumotivaation puutteeseen, väärään koulu- tai alavalintaan, mielenterveyden ongelmiin, päihteiden väärinkäyttöön, opintoihin liittyviin negatiivisiin tunteisiin, liian vähäiseen opintojen tukemiseen sekä huonoon opettaja-opiskelijasuhteeseen.

Edellä mainittuja koulutuksen keskeyttämiseen vaikuttavia syitä voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä erilaisten toimien avulla. Tämän tutkielman tutkimustulosten perusteella keskeisimpiä ennaltaehkäisykeinoja näiden toisen asteen koulutuksen keskeyttämiseen vaikuttavien syiden ehkäisyyn on muun muassa: peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen tukeminen ja riittävä ohjaus, opintojen riittävä tukeminen toisella asteella, hyvän opettaja-opiskelijasuhteen rakentaminen, opetuksen monipuolistaminen ja oppimisympäristöjen parantaminen sekä erilaiset koulutuksen keskeyttämisriskissä olevien nuorten tunnistamiseen liittyvät toimet niin koulujärjestelmän kuin oppilaitostenkin tasolla.

Dropping out of upper secondary school : causes, risk factors and preventive meas

Abstract

This bachelor’s thesis has been implemented as a narrative literature review, based on previous scientific researches and literature. This thesis examines the reasons and risk factors for young people dropping out of upper secondary education and identifies the ways in which this early dropping out of upper secondary education could be prevented. Globally, Finland’s statistics on drop-out rates are not alarming, but in relation to the population of our country, there are over than 10,000 young people who drop out of upper secondary education every year. It is estimated that one young person without a post-primary education will incur additional costs of almost € 400,000 in public finances during his or her lifetime compared to those with an upper secondary education. In addition to the economic aspect of the state, dropping out of upper secondary education and dropping out of the school system also have a major impact on an individual’s life. It is a risk to a young person’s well-being, social exclusion and future success in the labor market.

Based on the research results of this thesis, it can be stated that gender (boy), low education of parents, weak financial position of the family, taking into care as a child or young person, abundant moves during life and immigrant background are risk factors for dropping out of upper secondary education. In addition, young people’s reasons for dropping out of upper secondary education are typically related to poor school performance in both comprehensive and upper secondary school, lack of motivation to study, wrong choice of school, mental health problems and substance abuse, negative emotions related to studies, too little support for studies and a poor teacher-student relationship.

However, the above-mentioned reasons for dropping out of education can be prevented by various measures. Based on the researches results of this thesis, the most important preventive measures are: supporting the transition from comprehensive to upper secondary school, giving adequate support for upper secondary education, building a good teacher-student relationship, diversifying teaching methods, improving learning environments and improving the identification of young people at risk of dropping out.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pia Koivisto, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.