University of Oulu

”Joku asia liikahti maailmassa” : ihmisen ja luonnon suhde ja erilajiset toimijat Johanna Sinisalon Linnunaivot-romaanin kertomusmaailmassa

Saved in:
Author: Rautio, Janniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006122336
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Rautio, 2020
Publish Date: 2020-06-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Kuusisto, Pekka
Korpua, Jyrki
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen ihmisen ja ympäristön suhdetta sekä erilajisia toimijoita Johanna Sinisalon romaanissa Linnunaivot (2008). Romaanissa on sekä ihmis- että eläintoimijoita, ja myös ympäristö esitetään romaanissa toimijana. Tutkielman tarkoituksena on näyttää, miten romaani kommentoi ihmisen ja ympäristön suhdetta. Teos tuo esiin erilaisia tapoja suhtautua ympäristöön ja näyttää myös sen, miten ihmiset ja eläimet ovat monella tapaa samankaltaisia. Teoksessa myös ympäristö saa aktiivisen roolin sen sen sijaan, että se olisi vain ihmishahmojen toiminnan taustana.

Tutkielman teoreettinen tausta muodostuu ekokritiikistä, materiaalisesta ekokritiikistä sekä eläintutkimuksesta. Metodeina tutkielmassani käytän henkilöhahmoanalyysia, teoksen rakenteen ja kirjallisuudenlajin sekä intertekstuaalisuuden analyysia. Tutkielmani edustaa ekokriittistä tutkimusta, sillä tarkastelen sitä, miten ympäristö esitetään teoksessa.

Tutkielmassani tuon esiin, miten romaanin eri henkilöhahmot edustavat erilaisia tyyppejä ja sitä kautta erilaisia tapoja suhtautua ympäristöön. Näillä erilaisilla tyypeillä tuodaan esiin sitä, miten yksipuoliset tai äärimmäiset ajattelutavat voivat olla haitallisia. Joskus on tarpeen osata muuttaa omaa suhtautumistaan ja sitä kautta omaa käyttäytymistään.

Yksi romaanin teemoista on tuoda esiin lintujen viisautta ja sitä, miten linnuilla on yllättävän paljon samanlaisia ominaisuuksia kuin ihmisilläkin. Tähän viittaa romaanin nimi Linnunaivot. Vertailemalla ihmis- ja eläinhahmoja toisiinsa tuon esille sen, että romaanin linnuilla ja ihmisillä on samanlaisia ominaisuuksia ja ne käyttäytyvät yllättävän samanlaisesti.

Kun tarkastellaan ympäristön kuvausta teoksessa, tulee esiin, että ympäristö esitetään sekä kielen että tarinan tasolla romaanissa toimijana. Ympäristöä ja eri henkilöhahmoja tarkastellessa tulee esille myös ajatus siitä, että mikään toimija ei toimi itsenäisesti, vaan sekä romaanin hahmot että ympäristö toimivat kaikki vuorovaikutuksessa keskenään.

Yksi tärkeistä teemoista romaanissa on matkustaminen, matkustamisen syyt ja siihen liittyvät ongelmat. Teoksen pohjatekstinä toimii Joseph Conradin teos Pimeyden sydän (1902). Kahdessa teoksessa tapahtuvat matkat rinnastetaan sekä ympäristön kielellisen kuvauksen tasolla että temaattisella tasolla. Molemmissa teoksissa ympäristö kuvataan toimijana, uhkaavana oliona, joka ei toivota sinne matkustavia tervetulleeksi.

Teoksessa otetaan kantaa siihen, miten ympäristöä tulisi kohdella. Erämaahan matkustamista tulisi harkita tarkkaan, sillä siitä on aina ympäristölle haittaa. Tasmanian erämaa alkaa olla vaarassa, kun matkustajamäärät nousevat jatkuvasti. Lisäksi teoksessa käsitellään myös Suomea ja Lappia, jota uhkaavat täsmälleen samat turismiin ja luonnon köyhtymiseen liittyvät ongelmat kuin Australiaakin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Rautio, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.