University of Oulu

Opettajan valmiudet pianonsoiton alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Sipilä, Mikael1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006122341
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Sipilä, 2020
Publish Date: 2020-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Opetustyön taitoihin ja edellytyksiin perehtymätön soitonopettaja voi toiminnallaan aiheuttaa ongelmia oppilaidensa oppimisessa ja musiikkisuhteen kehittymisessä. Tällaisten uhkakuvien välttämiseksi kartoitan narratiivisena kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkimuksessani alan kirjallisuudesta kumpuavia valmiuksia, joita laadukas pianonsoiton alkuopetus opettajalta edellyttää. Aiheen valinta pohjautuu omiin kokemuksiini pianonsoiton vasta-alkajien opettamisen haasteista kokemattomana opettajana. Työssäni käyn läpi pianonsoiton alkuopetuksen osa-alueita ja lapsen musiikillista kehitystä 6–9 vuoden ikäryhmässä sekä esittelen lähdekirjallisuuden valossa oleellisia opettajan valmiuksia ja teen niistä yhteenvetoa.

Tutkimukseni perusteella laadukas pianonsoiton alkeiden opettaminen edellyttää opettajalta laaja-alaisia valmiuksia. Opettajan tulee hallita soittimensa korkealla tasolla niin teknisesti kuin taiteellisesti. Musiikilliset taidot palvelevat paitsi soittoteknisten, teoreettisten ja taiteellisten asioiden opettamisessa, myös inspiraation lähteenä soitto-oppilaille heidän kehittäessään omia taitojaan. Opetuksen kannalta jopa tärkeämmäksi muodostuu kuitenkin pedagoginen osaaminen ja panostaminen opetuksen suunnitteluun, jossa tulee huomioida oppilaan aiemman osaamisen ohella myös tämän musiikillisen ja motorisen kehityksen vaiheet. Oppilaan oppimisen ja motivaation tukemisen kannalta oleellisia tekijöitä ovat opetuksen vuorovaikutteisuus ja hyvä opettaja–oppilas-suhde. Opetuksen laadun ja opettajan ammatillisen kasvun takaamisessa korostuu kaiken toiminnan taustalla vaikuttava jatkuva oman työn reflektointi.

Vaikka tutkielma on lähtökohtaisesti osa omaa ammatillista kasvuani, saattaa tämän kaltaiselle tietopaketille olla käyttöä laajemminkin, erityisesti yksityisopettajiksi ryhtyneiden musiikinopiskelijoiden tai muuten kokemattomien soitonopettajien piirissä. Tutkimukseni luotettavuuden kannalta tulee kuitenkin ottaa huomioon, että vaikka olenkin pyrkinyt käyttämään yksinomaan laadukasta lähdeaineistoa, on aiheen laajuuden vuoksi mukaan mahtunut vain murto-osa kaikesta saatavilla olevasta materiaalista. Lisäksi on syytä tiedostaa kokemattomuuteni tutkimuksen tekijänä ja lähdemateriaalin kriittisenä arvioijana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikael Sipilä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.