University of Oulu

Elokuvakasvatus ja elokuvat tunnekasvatuksen tukena

Saved in:
Author: Vuokila, Eeva1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006162381
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Vuokila, 2020
Publish Date: 2020-06-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Elokuvat ovat olleet osa ihmisten historiaa jo oli sadan vuoden ajan, ja ne ovat osa arkea myös lapsille. Tämän vuoksi elokuvia tulisi hyödyntää myös koulumaailmassa. Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastelen elokuvakasvatusta ja elokuvien hyödyntämistä tunnekasvatuksen tukena. Tutkimukseni tavoitteena on vastata tutkimuskysymyksiini, joita ovat ”mitä elokuvakasvatus on?” ja ”miten elokuvia voi hyödyntää tunnekasvatuksen tukena?”. Toteutan tutkielmani narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla aiheesta on mahdollista muodostaa kokonaisvaltainen kuva aiempien tutkimusten pohjalta. Kandidaatin työni teoreettisena lähtökohtana toimii fenomenologinen tutkimussuuntaus.

Tutkielmassani käy ilmi, että elokuvakasvatus ei ole osana vuoden 2016 Perusopetuksen opetussuunnitelmaa, eikä sillä ole vakiintunutta asemaa koulumaailmassa. Elokuvakasvatus tarkoittaa kasvatusta elokuvasta, ja se voidaan jakaa kahteen osaan: elokuviin oppimisen kohteena ja oppimisen välineenä. Voidaan puhua myös esteettisestä ja mediakasvatuksellisesta elokuvakasvatuksesta. Elokuvat oppimisen kohteena käsittää esimerkiksi elokuvien analysoinnin ja elokuvalukutaidon kehittymisen. Elokuvat oppimisen välineenä korostaa itse tekemistä ja tekemällä oppimista. Molemmissa elokuvakasvatuksen suuntauksissa elokuvia voidaan integroida eri oppiaineisiin. Elokuvakasvatuksen tavoitteita ovat esimerkiksi oppilaan oman ajattelun tukeminen sekä kysymysten herättäminen.

Aiempaa tutkimusta elokuvien hyödyntämisestä koulussa tehtävässä tunnekasvatuksessa ei löytynyt, joten pohdin tutkielmassani elokuvaterapian menetelmien hyödyntämistä tunteiden käsittelyssä. Tutkimuksestani käy ilmi, että elokuvaterapia antaa turvallisen tavan löytää vaihtoehtoisia ideoita omien tunteiden ja kokemusten käsittelyyn. Elokuvaterapian menetelmiä voisi soveltaa koulussa tunnekasvatuksessa, mutta on kuitenkin tärkeää huomioida, että opettaja ei ole terapeutti. Yhdistämällä elokuva- ja tunnekasvatusta opettaja voi kuitenkin edistää oppilaiden tunnetaitojen kehittymistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eeva Vuokila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.