University of Oulu

”Lue minulle satu!” : yhteiset lukuhetket tukemassa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta

Saved in:
Author: Ahola, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006162384
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ahola, 2020
Publish Date: 2020-06-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lapselle lukeminen on mediassa esillä säännöllisin väliajoin ja aihetta on tutkittu viime vuosina useista eri näkökulmista, kuten siitä, että miten se tukee lapsen kielellistä kehitystä. Kandidaatintutkielmani aihe käsittelee perheen yhteistä lukuhetkeä ja tutkimuksen tavoitteena on selvittää, että miten se voi tukea lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

Tutkielma on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen tavoitteena on luoda yleiskuvaa aiheesta. Haluan perehtyä vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen ja yhteisen lukuhetkeen tarkemmin pro gradu -tutkielmassani, joten tavoitteena on ollut kerätä tietopohjaa sitä varten. Lukuhetken ja vuorovaikutuksen välisen yhteyden lisäksi käsittelen lastenkirjallisuutta ja sen ominaispiirteitä. Keskeisimpiä käsitteitä tutkielmassani ovat vuorovaikutus, lukuhetki, lukeminen ja lastenkirjallisuus.

Suurimpina teemoina lähdeaineistosta nousi esiin lukuhetken tarjoama yhteinen aika perheenjäsenten välillä, sekä siihen liittyvä fyysinen läheisyys, kirjojen mahdollistama vastavuoroinen keskustelu, sekä mahdollisuus harjoitella lukemista uutena taitona positiivisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Merkittävää on, että yhteisiä lukuhetkiä ei lopeteta, kun lapsi oppii itse lukemaan, sillä lapsen ollessa minkä ikäinen tahansa, hän nauttii saamastaan huomiosta ja läheisyydestä yhteisen lukuhetken aikana ja kokee itsensä tärkeäksi vanhemmalleen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Ahola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.