University of Oulu

Käyttäytymishäiriöiden yhteys nuorisorikollisuuteen

Saved in:
Author: Alakärppä, Jenni-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006162386
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-M. Alakärppä, 2020
Publish Date: 2020-06-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on käyttäytymishäiriöt ja niiden yhteys nuorisorikollisuuteen. Tavoitteena on selvittää, mitä ovat käyttäytymishäiriöt sekä tarkastella aikaisempien tutkimusten valossa sitä, millainen yhteys käyttäytymishäiriöillä on nuorisorikollisuuteen. Tutkielmassa myös käydään läpi käyttäytymishäiriöt käsitteen määrittelyn vaikeutta sekä nuorisorikollisuuden määrittelyä. Tutkielma on tehty narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jossa aikaisempien tutkimuksien tuloksista pyritään saamaan vastaus asetetuille tutkimuskysymyksille luomalla niistä yhteenveto.

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys on ” Mitä ovat yleisimmät käyttäytymisen häiriöt?” Tässä tutkimuskysymyksessä käydään läpi viittä eri käyttäytymishäiriöihin kuuluvaa häiriötä: aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, käytöshäiriö, uhmakkuushäiriö, ahdistuneisuushäiriöt sekä masennus. Häiriöt on rajattu niiden yleisyyden perusteella ja kutakin häiriötä tarkastellaan ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä omissa kappaleissaan.

Toinen tutkimuskysymys on ”Millainen yhteys käyttäytymishäiriöillä on nuorisorikollisuuteen?” Tässä tutkimuskysymyksessä tarkastellaan viiden aikaisemman tutkimuksen kautta käyttäytymishäiriöiden yhteyttä nuorisorikollisuuteen. Katsauksessa tarkastellaan eri häiriöiden itsenäistä kuin myös useamman häiriön päällekkäisyyden yhteyttä nuorisorikollisuuteen.

Tutkielma etenee seuraavanlaisesti. Alussa perustellaan tutkielman aihe, käydään läpi tutkielman kulkua, tutkimusmenetelmän valintaa ja tutkimuskysymykset. Seuraavaksi käydään läpi käyttäytymishäiriöt ja nuorisorikollisuus -termien määrittelyä. Näiden jälkeen käsitellään tutkimuskysymykset. Lopuksi tehdään tuloksista yhteenveto ja johtopäätökset, pohditaan tutkielmaa ja sen tuloksia sekä jatkotutkimusehdotuksia.

The connection between behavioral disorders and juvenile delinquency

Abstract

The topic of this bachelor’s thesis is behavioral disorders and its connection to juvenile delinquency. The objective of this study is to research throughout earlier studies what are behavioral disorders and what is the connection between behavioral disorders and juvenile delinquency. The thesis also defines the term of juvenile delinquency and reviews the difficulty of defining the concept of behavioral disorders. This study has been made as narrative literature review, in which the results of earlier research will provide an answer to the questions of this study and make summary of them.

The first research question of this study is “What are the most common behavioral disorders?” This study covers five different types of behavioral disorders: attention deficit hyperactivity disorder, conduct disorder, oppositional defiant disorder, anxiety disorders and depression. Disorders are definited on the basis of their prevalence and each disorder is described separately on their own section.

The second research question is “What is the connection between behavioral disorders and juvenile delinquency?”. For answering the objective of this study the connection between behavioral disorders and juvenile delinquency are described through five earlier studies. The review describes the connection as independent disorders but also as comorbid disorders.

The study proceeds as follows. At the beginning the topic of the study is justified, basis of the study is described and the choice of research method is reviewed. Next, the definition of behavioral disorders and juvenile delinquency is described. After this research questions are addressed. Finally, the results are summarized and conclusions are drawn, the thesis and its results are discussed as well as suggestions for further research.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni-Maria Alakärppä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.