University of Oulu

Taiteelliset menetelmät osana erityisopettajan työtä : ”Tässähän on niinkun taivas rajana.”

Saved in:
Author: Keskikallio, Irene1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172399
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Keskikallio, 2020
Publish Date: 2020-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Kielinen, Marko
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee taiteellisten menetelmien käyttöä osana erityisopettajan työtä. Tutkimuksessa tutkittiin sitä, mitä taiteellisia menetelmiä erityisopettajat työssään hyödyntävät ja miten niitä voidaan haastateltavien käsitysten mukaan soveltaa erityisopettajan työhön. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan esiin erityisopettajien käsityksiä siitä, mitä taiteellisten menetelmien käytössä on hyvä ottaa huomioon. Tutkimukseen osallistui neljä erityisopettajaa yhden kaupungin alueelta. Haastatteluaineisto kerättiin tammikuussa 2020 ja haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Tutkimuksessa käytettiin fenomenografista lähestymistapaa, sillä tarkoituksena oli tutkia erityisopettajien käsityksiä ja kokemuksia taiteellisten menetelmien käytöstä erityisopetuksessa.

Tutkimustulosten mukaan erityisopettajat käyttävät taiteellisia menetelmiä monipuolisesti useilla oppimisen alueilla. Taiteellisia menetelmiä käytetään eri oppiaineisiin yhdistettynä sekä esimerkiksi lukemaan oppimisen, hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden tukemisessa. Lisäksi taiteellisia menetelmiä hyödynnetään oppilaiden itseilmaisun ja kommunikaation tukemisessa. Taiteelliset menetelmät olivat myös osa koulujen arkea. Taiteellisten menetelmien käyttötavat vaihtelivat jonkin verran erityisopettajan työnkuvan mukaan. Laaja-alaiset erityisopettajat käyttivät taiteellisia menetelmiä satunnaisesti, kun taas erityisluokanopettajat kertoivat taiteellisten menetelmien olevan osa jokapäiväistä arkea. Taiteellisista menetelmistä haastateltavat olivat käyttäneet eniten musiikkia. Lisäksi opetuksessa oli hyödynnetty tanssia, draamaa, kuvataidetta ja valokuvausta.

Haastateltavat toivat esiin asioita, jotka tulisi ottaa huomioon taiteellisia menetelmiä käytettäessä. Näitä asioita ovat hyvä oppilaantuntemus, positiivinen kannustaminen, turvallisuus ja struktuuri, opettajan sensitiivisyys, opettajan itsetunto sekä opettajan riittävä koulutus. Haastateltavat korostivat sitä, että taiteen tuottaminen ja kokeminen on hyvin henkilökohtainen asia, ja sen vuoksi opettajalta vaaditaan oppilaantuntemuksen lisäksi erityistä herkkyyttä ja tilannetajua. Haastateltavat kokivat, että jokainen oppilas voi hyötyä taiteellisten menetelmien käytöstä. Lisäksi he kokivat taiteellisten menetelmien tuovan sisältöä ja mielekkyyttä erityisopettajan työhön.  

Abstract

This master’s thesis deals with the use of artistic methods as part of the work of a special education teacher. The study examined which artistic methods are used by special education teachers in their work, and how, according to the interviewees, they can be applied to the work of special education teachers. The study also brings out special education teachers’ perceptions of what should be considered when using artistic methods. Four special education teachers from one city area participated in the study. The data used in this thesis was collected in January 2020, and the interviews were conducted as thematic interviews. The study uses a phenomenographic approach to explore the perceptions, and experiences of special education teachers’ in the use of artistic methods in special education.

According to the research results, special needs teachers use artistic methods in many ways in several areas of students’ learning. Artistic methods are used in combination with different school subjects, and, for example, to support learning to read, perceive and attentiveness. In addition, artistic methods are utilized to support students’ self-expression, and communication. Artistic methods were also part of the daily lives of schools. The ways, in which artistic methods were used, varied somewhat according to the job description of the special education teacher. Special education teachers used artistic methods on an occasional basis, while special class teachers reported that artistic methods were part of everyday life. The interviewees had used music the most of all the artistic methods. Additionally, dance, drama, visual arts, and photography had been utilized in the teaching.

Interviewees brought up issues that should be considered when using artistic methods. These things include good student knowledge, positive encouragement, safety and structure, teacher sensitivity, teacher self-esteem, and adequate education. The interviewees emphasized that producing, and experiencing art is a very personal matter, and therefore, in addition to student knowledge, the teacher is required to have special sensitivity and situational awareness. Interviewees felt that each student could benefit from the use of artistic methods. In addition, they felt that artistic methods bring meaning to the work of a special education teacher.

see all

Subjects:
Copyright information: © Irene Keskikallio, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.