University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä sanattomasta vuorovaikutuksesta varhaiskasvattajan ja lapsen välillä varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Kylli, Piia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172400
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kylli, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Laadukas varhaiskasvatus rakentuu ihmisten välisissä vuorovaikutushetkissä. Suuri osa näistä vuorovaikutushetkistä rakentuu ihmisten välillä sanattoman vuorovaikutuksen keinoin. Kuitenkaan kovin usein emme tule kiinnittäneeksi tarpeeksi huomiota sanattoman vuorovaikutuksen luomiin mahdollisuuksiin onnistua vuorovaikutustilanteissa. Siksi varhaiskasvattajien tulisi tiedostaa sanattoman vuorovaikutuksen kautta avautuvat mahdollisuudet entistä parempaan viestintään vuorovaikutustilanteissa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä sanattomasta vuorovaikutuksesta varhaiskasvattajan ja lapsen välillä varhaiskasvatuksessa. Koska tutkin tutkimuksessa käsityksiä, valitsin tutkimuksen lähestymistavaksi fenomenografian. Tutkimuksen aineisto koostuu kuuden varhaiskasvatuksen opettajan haastattelusta, jotka litteroin analyysin tekoa varten. Tutkimusaineiston analysoin fenomenografiselle tutkimukselle tyypillisen monivaiheisen luokittelun avulla. Analyysin tuloksena syntyi seitsemän kuvauskategoriaa, jotka kuvaavat varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä ja sekä tutkimukseni tuloksia.

Tämän tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajat käsittivät sanattoman vuorovaikutuksen viestintäkeinona lapsen ja varhaiskasvattajan välillä. Sen avulla opettajilla on mahdollisuus esimerkiksi ohjata toimintaa ja siksi se nähtiin myös työkaluna lasten kanssa toimittaessa. Ylipäätäänkin varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat sanattoman vuorovaikutuksen merkityksellisenä, sillä heidän mukaansa suurin osa varhaiskasvatuksessa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta on sanatonta. Varhaiskasvatuksen arjessa sanaton vuorovaikutus ilmeni yleisimmin ilmeinä, eleinä, katseina ja liikkeinä. Varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat sanattomien vuorovaikutustaitojen olevan yksi tärkeä oppimisen kohde lapsille ja tiedostivat myös oman roolin taitojen opetuksessa. Sanattoman vuorovaikutuksen käyttöön liittyi myös jonkin verran haasteita, sillä esimerkiksi kiire tai melu koettiin sanatonta vuorovaikutusta estäviksi tekijöiksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien mukaan varhaiskasvattajien taito käyttää sanatonta vuorovaikutusta lasten kanssa vaihtelee jonkin verran.

see all

Subjects:
Copyright information: © Piia Kylli, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.