University of Oulu

”Musta se on vaa kiva, että se ylipäätään tulee sinne luokkaan” : opettajien ja oppilaiden käsityksiä koira-avusteisesta pedagogiikasta

Saved in:
Author: Kangas, Laura1; Lammi, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172402
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kangas; E. Lammi, 2020
Publish Date: 2020-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Siira, Virva
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella koulukoiratoiminnan toteutusta sekä oppilaiden ja opettajien käsityksiä koulukoiratoiminnasta eräässä pohjoissuomalaisessa yhtenäiskoulussa. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä esitellään eläinavusteisen ja koira-avusteisen toiminnan muotoja ja vaikutuksia sekä koiran roolia ja merkitystä kasvatustyössä aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Tutkimus toteutettiin fenomenografisena tapaustutkimuksena. Aineisto kerättiin tutkimuskoulun oppilailta, opettajilta ja koulukoiran ohjaajana toimivalta oppilashuollon työntekijältä teemahaastattelujen avulla. Haastatteluja toteutettiin yhteensä kymmenen, joista neljä oli oppilaiden ryhmähaastatteluja. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että sekä opettajien että oppilaiden käsitykset koulukoirasta ovat hyvin positiivisia ja koulukoira on saanut koululla myönteisen vastaanoton. Koulukoiran nähtiin parantavan oppilaan henkistä hyvinvointia, lisäävän iloa ja mielekkyyttä koulunkäyntiin, vahvistavan lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja vähentävän häiriökäyttäytymistä. Opettajien mukaan koira luo hyväksyvää ja lämmintä tunnelmaa, mikä helpottaa vaikeistakin asioista puhumista ja siten tukee lapsen ja aikuisen välisen keskusteluyhteyden syntymistä. Koiran myös nähtiin tukevan tuntityöskentelyä, lisäävän motivaatiota sekä helpottavan erityisesti ääneen lukemista. Toisaalta erityisesti oppilaat kokivat koiran läsnäolon ja siitä johtuvan innostuksen myös jossain määrin heikentävän työrauhaa ja keskittymistä tuntitilanteissa.

Tutkimuksen tulokset olivat suurimmalta osin linjassa aiemman tutkimustiedon kanssa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että koulukoiratoiminnan avulla on mahdollista tukea monipuolisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lisäksi koulukoiran läsnäolo voi tutkimustulosten perusteella parantaa myös opettajan työhyvinvointia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kangas; Ella Lammi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.