University of Oulu

Herkkyys opettajan ominaisuutena ja sen yhteys työssä jaksamiseen

Saved in:
Author: Piipponen, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172409
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Piipponen, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Peltonen, Jouni
Lanas, Maija-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Herkkyys on synnynnäinen ominaisuus, joka selittyy tavallista herkemmällä hermojärjestelmän reagoivuudella. Herkkä ihminen poimii enemmän aistitietoa ympäriltään ja aistii, havaitsee ja huomaa hienovaraisiakin yksityiskohtia ympäristöstään. Herkkyydestä on paljon hyötyä opettajan ammatissa, sillä herkkä ihminen on taitava toimimaan vuorovaikutuksessa sekä tulkitsemaan ja ymmärtämään sanatonta viestintää, ilmapiirejä ja tunteita. Herkällä ihmisellä on myös korkeampi riski kuormittua ympäristön ärsykkeistä. Herkän opettajan on huolehdittava eri tavalla jaksamisestaan, kuin temperamentiltaan vähemmän sensitiivisen opettajan.

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää opettajien käsityksiä herkkyydestä opettajan ominaisuutena sekä tutkia herkkyyden ja työssä jaksamisen yhteyttä. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan herkkyyden käsitettä eri näkökulmista sekä perehdytään aiempaan tutkimusteoriaan herkkyydestä ominaisuutena ja herkkyyden ilmenemisestä opettajan toiminnassa. Lisäksi perehdytään opettajan työhyvinvointiin ja erityisesti herkän opettajan työssä jaksamiseen.

Tutkielma on toteutettu monimenetelmällisenä tutkimuksena kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, jonka kautta vastauksia saatiin 186 kappaletta. Kyselylomakkeen avoimet kysymykset on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin menetelmällä ja monivalintakysymykset SPSS-ohjelman Kruskal-Wallis-testillä. Tutkielman keskeiset tulokset osoittavat, että herkkä opettaja on ominaisuutensa ansiosta luontaisesti taipuvaisempi ymmärtämään oppilaiden ja kollegoiden erilaisuutta, osaa reagoida ihmisten erilaisiin tarpeisiin tarkoituksenmukaisella tavalla ja siten tukee oppilaiden hyvinvointia sekä on pidetty työyhteisössään. Herkällä opettajalla on toisaalta riski uupua työssään ja tarvitsee enemmän aikaa palautumiseen, sekä toimivia keinoja työssäjaksamisesta huolehtimiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Piipponen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.