University of Oulu

Opettajien käsityksiä toiminnallisen opetuksen vaikutuksista työrauhaan ja kouluviihtyvyyteen

Saved in:
Author: Lahtinen, Hennamari1; Veteläinen, Asla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172413
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lahtinen; A. Veteläinen, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassamme selvitettiin, millaisia olivat opettajien näkemykset liikettä hyödyntävän toiminnallisen opetuksen vaikutuksista työrauhaan ja oppilaiden kouluviihtyvyyteen. Tämän lisäksi tarkasteltiin, millaiset tekijät vaikuttavat liikettä hyödyntävän toiminnallisen opetuksen onnistuneeseen toteutukseen. Tutkielman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta toiminnallisen opetuksen vaikutuksista työrauhaan ja siihen, miten toiminnallisuuden lisääminen vaikuttaa oppilaiden kouluviihtyvyyteen. Tutkielmalla halutaan nostaa esiin niitä asioita, joita tulisi huomioida, jotta toiminnallinen opetus olisi onnistunutta, ja sillä olisi positiivisia vaikutuksia työrauhaan sekä oppilaiden kouluviihtyvyyteen.

Tutkimuksemme on osa Oppimista liikkumalla -kehittämis- ja tutkimushanketta. Hankkeessa toteutettiin Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistyönä luokanopettajille suunnattu täydennyskoulutustapahtuma, jossa tutkimuksemme haastatteluaineisto kerättiin helmikuussa 2019. Aineisto koostui yhteensä 23 opettajan (n=23) kommenteista, jotka käsittelimme anonyymeinä. Aineisto kerättiin pienryhmäkeskusteluja nauhoittamalla.

Opettajien käsitysten mukaan liikettä hyödyntävä toiminnallinen opetus vaikuttaa oppilaiden käyttäytymiseen yksilöllisesti. Pääosin liikkeen tuomat vaikutukset ovat opettajien näkemysten mukaan positiivisia ja lisäävät oppilaiden keskittymistä. Analyysi kuitenkin osoitti, että toiminnallisen opetuksen aikana oli esiintynyt myös häiriökäyttäytymistä ja rauhattomuutta. Opettajien käsitysten mukaan toiminnallinen opetus näyttäytyy pääsääntöisesti oppilaiden kouluviihtyvyyttä lisäävänä tekijänä synnyttäen oppilaissa oppimisen iloa, motivaatiota ja mielekkyyttä. Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen lisääntyivät toiminnallisen opetuksen myötä, mikä lisäsi opettajien mukaan oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Tutkimustulokset osoittavat, että toiminnallisen opetuksen onnistumisen edellytyksiä ovat opettajan ammattitaito, toiminnalliseen työskentelytapaan tottuminen sekä tarkoituksenmukainen fyysinen tila.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hennamari Lahtinen; Asla Veteläinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.