University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin lastensuojelullisen huolen herääminen

Saved in:
Author: Sore, Moona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172421
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Sore, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Takalo, Susanna
Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on keskeinen rooli lastensuojelussa. Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun saralla on tehty tutkimusta, mutta lastensuojelullisen huolen tutkimus tässä kentässä on vähäistä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ne tekijät, jotka herättävät varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin huolen siinä määrin, että hän on valmis tekemään lastensuojeluilmoituksen. Lisäksi työssä tarkastellaan poikkeavatko nämä lastensuojelullisen huolenheräämisen tekijät toisistaan varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin välillä.

Pro gradu -tutkielma on toteutettu kaksivaiheisena laadullisena tutkimuksena. Ensimmäisen vaiheen aineisto on kerätty mukautetulla eläytymismenetelmällä. Toisen vaiheen aineisto on kerätty verkkokyselynä. Molempien aineistojen analysointimenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Vastaajajoukko koostuu 18 varhaiskasvatuksen opettajasta, 13 varhaiskasvatuksen sosionomista ja kahdesta muun koulutuksen käyneestä henkilöstä. Tutkimuksessa on huomioitu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) määrittämät hyvät tieteelliset käytänteet.

Tutkimus paljastaa ne keskeiset tekijät, jotka herättävät varhaiskasvatuksen henkilöstön lastensuojelullisen huolen. Tekijät jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin. Sekä varhaiskasvatuksen opettajat että sosionomit korostavat huolen heräämisen tekijöissä huoltajia (ulkoinen), väkivaltaa (sisäinen ja ulkoinen) ja huolestuttavaa puhetta (sisäinen). Suuria eroavuuksia lastensuojelullisissa huolta herättävissä tekijöissä ei varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin välillä ole, poikkeavuudet nousevat esille lähinnä alatekijöiden painotuksissa. Lastensuojelullisen huolta herättävien tekijöiden havaitsemisessa koettiin koulutuksella olevan merkittävä rooli. Koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää tutkimustuloksia varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksessa. Lisäksi tulokset tukevat varhaiskasvatuksen henkilöstön lastensuojelullisen huolen heräämiseen liittyvän tietouden kasvattamista sekä ammattiosaamisen kehittämistä. Tutkimus on merkittävä, sillä lastensuojelu on koronakevään aikana noussut Suomessa tärkeäksi aiheeksi. Toisaalta tutkimusaineistosta nousi esille, että lastensuojelu koetaan edelleen tabuna. Tämä työ nostaa aiheen näkyväksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Moona Sore, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.