University of Oulu

Better together? : communal professional wellbeing in educational work communities

Saved in:
Author: Holappa, Iina-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172422
Language: English
Published: Oulu : I.-M. Holappa, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Jokikokko, Katri
Lanas, Maija-Liisa
Description:

Abstract

Schools in Finland are undergoing a transformation into community centers. Aim of community center is to provide lifelong learning for communities in and around the school, and assemble communality in the school and surrounding society. Community centers also transform working methods in schools by emphasizing collaboration of multiprofessional work communities. Verme2, a key project by the Finnish Ministry of Education and Culture, provides network of peer group mentoring to develop multiprofessional collaboration in new school contexts.

Theoretical framework defines multiprofessional collaboration in the work community and communal professional wellbeing in the Finnish educational context. Multiprofessional collaboration describes all of the members in work community working together to reach a common goal. Definition of professional wellbeing is complex and subjective. In Finnish context it is constructed around the idea of work ability. In educational context, professional wellbeing is constructed out of four interlinked factors.

Aim of the research is to examine how multiprofessional educational work communities discuss about communal professional wellbeing. Research data of Verme2 project consisted of two meetings from three peer group mentoring groups from three community centers. The data was analyzed through inductive content analysis process.

Based on the research results, multiprofessional educational work communities discussed communal professional wellbeing through three perspectives: community influences, organizational influences and work related influences for communal professional wellbeing. Extensive research results indicate the complex nature of communal professional wellbeing. To summarize, communal professional wellbeing is integral part of work community in educational context, which presence or lack of presence reflects to the whole community center, including the students. Fundamentally, developing and maintaining communal professional wellbeing is a shared responsibility in the work community. Yet, communal professional wellbeing is subjective and therefore experienced differently by each educational work community.

Yhdessä parempi? : yhteisöllinen työhyvinvointi kasvatus työyhteisöissä

Tiivistelmä

Koulut Suomessa muuntuvat monitoimitaloiksi. Monitoimitalon tavoite on tarjota elinikäistä oppimista yhteisöille koulussa ja sen ulkopuolella, sekä kasvattaa yhteisöllisyyttä koulussa ja yhteiskunnassa. Monitoimitalot myös muuttavat työskentelyä kouluissa, joissa kasvavissa määrin painotetaan yhteistyötä moniammatillisessa työyhteisössä. Verme2 on yksi hallituksen kärkihankkeista, joka tarjoaa verkoston vertaisryhmä mentoroinnille, jonka avulla voidaan kehittää moniammatillista yhteistyötä uusissa koulukonteksteissa.

Teoreettinen viitekehys määrittelee moniammatillisen yhteistyön työyhteisöissä ja yhteisöllisen työhyvinvoinnin koulukontekstissa. Moniammatillinen yhteistyö viittaa kaikkien työyhteisön jäseninen väliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on saavuttamaan yhteinen päämäärä. Työhyvinvointi on määritelmältään monitahoinen ja subjektiivinen. Suomalaisessa kontekstissa se määritellään työkyvyn ympärille. Koulukontekstissa työhyvinvointi määritellään rakentuvan neljästä yhteen liittyvästä vaikuttajasta.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella miten moniammatilliset kasvatusalan työyhteisöt keskustelevat ja käsittelevät yhteisöllistä työhyvinvointia. Tutkimuksen aineisto saatiin Verme2 -hankkeelta, ja se sisälsi kaksi tapaamista kolmelta vertaistyhmämentorointi ryhmältä kolmesta eri monitoimitalosta. Aineistoa tutkittiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Moniammatilliset kasvatusalan työyhteisöt käsittelivät yhteisöllistä työhyvinvointia kolmen näkökulman kautta: yhteisö tekijät, organisaatio tekijät ja työhön liittyvät tekijät yhteisölliselle työhyvinvoinnille. Laajat tutkimustulokset viittaavat yhteisöllisen työhyvinvoinnin monimuotoisuuteen. Lyhyesti esittäen, yhteisöllinen työhyvinvointi on keskeinen osa työyhteisöä koulukontekstissa, jonka läsnäolo tai uupuminen heijastuu koko monitoimitaloon, mukaan lukien oppilaisiin. Yhteisöllisen työhyvinvoinnin kehittäminen on yhteinen vastuu työyhteisössä. Kuitenkin, yhteisöllinen työnhyvinvointi on subjektiivinen ja koettu eri tavalla eri kasvatus työyhteisöissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iina-Maria Holappa, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.