University of Oulu

”Ne vaan tulee suusta ulos” : 5. luokan oppilaiden käyttämä verkkokieli

Saved in:
Author: Myllys, Alisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172423
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Myllys, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Järvinen, Sanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee 5. luokan esimurrosikäisten nuorten käyttämää verkkokieltä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä verkkokielen sanat ovat nuorten käytössä tällä hetkellä ja miten/missä/milloin nuoret käyttävät verkkokieltä. Tutkimuksen vertailun kohteena ovat tutkimukseen osallistuneiden koulujen ja sukupuolten väliset erot sekä samankaltaisuudet.

Nykynuoriso on syntynyt jo valmiiksi teknologisoituneeseen maailmaan. Nuoret käyttävät paljon sosiaalisen median palveluita, ja tämän vuoksi on oletettavaa, että sosiaalinen media antaa vaikutteita nuorten kielellisiin ilmiöihin. Tämän päivän nuorisokulttuurilliset piirteet muodostuvat sosiaalisen median sekä muiden digitaalisten palveluiden vaikutuksesta. Nykypäivän nuoret viettävät merkittävästi enemmän aikaa digitaalisten palveluiden keskuudessa kuin aikaisemmat sukupolvet. Tämän vuoksi on oletettavaa, että digitaalisten palveluiden sisältämä verkkokieli muokkaa nuorten kielenkäyttöä.

Tutkimukseni kohdejoukkona ovat 5. luokan oppilaat kolmesta eri suurehkon suomalaisen kaupungin peruskoulusta. Kyselyyn osallistui yhteensä 67 oppilasta (33 poikaa, 33 tyttöä ja yksi muunsukupuolinen). Tutkimukseni toteutettiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin, mitä laajennettiin avoimin kysymyksin. Kyselylomake muodostettiin puolistrukturoidusti, missä suurin osa kysymyksistä oli monivalinta- tai suljettuja kysymyksiä. Kyselylomakkeessa oli myös muutama avoin kysymys. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2020 verkkokyselynä Google Forms palvelun avulla.

Tutkimuksen tuloksissa tuli ilmi, että tutkimukseen osallistuneet pojat käyttävät kyselylomakkeen verkkokielen sanoja enemmän kuin tutkimukseen osallistuneet tytöt. Tutkimukseen osallistuneet pojat eivät kuitenkaan koe sosiaalisen median palveluiden muokkaavan heidän kielenkäyttöään yhtä paljon kuin tutkimukseen osallistuneet tytöt kokevat. Tutkimukseen osallistuneiden koulujen välillä on pieniä eroja verkkokielen käytössä, mutta keskimäärin kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret käyttävät verkkokieltä edes jonkin verran kielenkäytössään ja siihen vaikuttavat useat eri seikat. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista nuorista käyttää verkkokieltä eniten kavereiden kanssa puhuessa, mutta he käyttävät verkkokielen sanoja paljon myös sosiaalisen median palveluissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alisa Myllys, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.