University of Oulu

Trust in a student-teacher interaction

Saved in:
Author: Torvinen, Hanne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172433
Language: English
Published: Oulu : H. Torvinen, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Uitto, Minna
Description:

Abstract

The topic of this research is trust in a student-teacher interaction. We can say that trust lays the foundation for learning that alone has an influence on a child’s future. However, when observing trust from a wider spectrum, it is an intrinsic factor in our everyday life — at work, home and free time. It is an invisible factor that we use instinctively when making decisions and therefore it has an influence on our judgments, choices we make, and behavior. The primary purpose of this study is to determine how teachers interpret the concept of trust in a student-teacher interaction, and to study the factors that may have an influence on the trust relationship.

Two research questions are posed: 1) How do teachers interpret trust in a student-teacher interaction? 2) What are teachers’ views on the factors impacting the trust in the student-teacher interaction?

The data for this research consists of answers of 23 elementary school teachers that took part in the questionnaire, including 5 open ended questions. These answers are analyzed as a part of phenomenographic content analysis. The theoretical framework of this study briefly introduces trust as a part of social capital, focusing on observing it from a sociological point of view. The preliminary focus of the theoretical framework is to define trust in a school context, putting the main emphasis on the student-teacher interaction.

The results of this research indicated that teachers value the feeling of safety as the main groundwork for the student-teacher relationship, which consists of factors such as teachers being a safe adult, security and genuine care. Other themes that stood out from the comments of the teachers were openness, consistency and respect. These themes also involve multiple different factors that have an impact on the main concepts in the field of trust in an interaction between students and teachers, which will be introduced closer in this study.

Luottamus opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa

Tiivistelmä

Tutkielmassani tutkin peruskoulun luokanopettajien käsityksiä luottamuksesta opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Voimme todeta, että luottamus rakentaa vahvan perustan oppimiselle, jolla yksistään on suuri merkitys lapsen tulevaisuudelle. Kun tarkastellaan luottamusta laajemmasta näkökulmasta, on se hyvin olennainen osa meidän jokapäiväistä elämää: töissä, kotona ja vapaa-aikana. Luottamus on näkymätön tekijä, jota käytämme vaistomaisesti päätöksissä ja määrittääkin siksi paljon tekemiämme valintoja, päätöksiä sekä käytöstämme. Ensisijainen tavoite tälle pro gradu -tutkielmalle on ymmärtää ja avata opettajien käsityksiä luottamuksesta vuorovaikutuksessa sekä syventää näitä teemoja tuomalla esiin asioita, jotka niihin vaikuttavat.

Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Kuinka opettajat ymmärtävät luottamuksen oppilaan ja opettajan välisessä vuorovaikutuksessa? 2) Minkälaiset asiat vaikuttavat luottamukseen opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa?

Tutkimusmateriaalini koostuu 23 opettajan antamista vastauksista semistruckturoituun, viiden kohdan kyselylomakkeeseen. Nämä vastaukset analysoitiin osana fenomenografista sisällönanalyysia. Teoreettinen viitekehys esittelee lyhyesti luottamuksen osana sosiaalista pääomaa sosiologisesta näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksen teoriaosion ensisijainen tehtävä on määritellä luottamus koulukontekstissa keskittyen opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen.

Tutkimukset tulokset osoittivat, että opettajat antavat huomattavan paljon arvoa turvan tunteelle, joka toimii lähtökohtana opettajan ja oppilaan toimivalle suhteelle ja joka koostuu asioista kuten opettajan roolista turvallisena aikuisena, aidosta välittämisestä sekä turvallisuudesta. Muita teemoja, joita vastauksista nousi esille, on avoimuus, johdonmukaisuus ja arvostus. Nämä teemat myös sisältävät monia tekijöitä, jotka puolestaan vaikuttavat luottamukseen opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa ja joita tutkimukseni käsittelee tarkemmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanne Torvinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.