University of Oulu

”Mulla on koko ajan enempi ja enempi semmonen kuva, et me ymmärretään edelleen paljon se turvallinen koulu väärin” : tapaustutkimus erään etelä-suomalaisen erityiskoulun henkilökunnan näkemyksistä turvallisen pedagogiikan työkalusta

Saved in:
Author: Kilpinen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.2 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172434
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kilpinen, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Kielinen, Marko
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää erään Etelä-Suomessa sijaitsevan erityiskoulun henkilökunnan käsityksiä turvallisen pedagogiikan työkalusta ja sen käytöstä heidän työssään. Turvallisen pedagogiikan työkalu on Kankaan koulun kehittämä pedagogisen toiminnan malli, jonka tavoitteena on tukea ja ohjata yksilön ja koko kouluyhteisön tasolla pedagogista toimintaa niin, että oppimisympäristöistä tulee oppilaiden turvallisuuden tunnetta, hyvinvointia ja oppimista tukevia. Suomalainen oppilaitoksen ja oppilaiden turvallisuuden tunteen tutkimus on keskittynyt lähinnä oppimisympäristöjen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden tarkasteluun.

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin käsitteet ovat hyvin laajoja ja moniulotteisia. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin yksilön subjektiiviseen kokemukseen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja miten niitä voidaan pedagogisella toiminnalla edistää oppilaitoksissa. Pedagoginen toiminta on kasvatuksellista toimintaa, joka pohjautuu yksilön aiempiin uskomuksiin, tietoon ja kokemuksiin. Turvallisen pedagogiikan työkalun mukaisessa pedagogisessa toiminnassa oppilaiden turvallisuutta ja hyvinvointia pyritään tukemaan motivointikeinojen, ohjeistuksen ja rytmin, ennakoinnin, huoltajien ja koulun välisen luottamuksen, toiston, rakenteiden sekä aikuisten roolien ja yhteisöllisyyden keinoin.

Tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä koulun henkilökunnan näkemyksiin siitä, miten he hyödyntävät turvallisen pedagogiikan työkalua omassa työssään sekä sitä, minkälaisia näkemyksiä heillä on turvallisen pedagogiikan työkalun sisällöistä sekä niiden merkityksestä heidän työssään. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa on hyödynnetty fenomenografista tutkimusotetta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Haastatteluiden pohjalta voitiin todeta, että turvallisen pedagogiikan työkalua hyödynnettiin osana yksilön pedagogista toimintaa, osana koulun toimintakulttuurin ja toiminnan kehittämisen työkaluna. Turvallisen pedagogiikan työkalujen sisältöjä ja sen hyödyntämistä pidettiin ammattitaidon perustana, ammatillisen toiminnan ja toimintakulttuurin tukena sekä oppilaan laaja-alaisena tukena.

Koulun henkilökunnan pedagogisen toiminnan tarkastelu oppilaiden turvallisuuden tunteen ja hyvinvoinnin edistämisessä on jäänyt vähäiselle huomiolle suomalaisissa tutkimuksissa, vaikka sitä olisi olennaista tarkastella koulukontekstissa. Olisikin tarpeellista, että myös pedagogiseen turvallisuuteen kiinnitetään jatkossa huomiota, jotta oppilaisen turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia voidaan tukea kaikilla turvallisuuden osa-alueilla koululaitoksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Kilpinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.