University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä sukupuolittuneesta vanhemmuudesta : fenomenografinen tutkimus

Saved in:
Author: Lappeteläinen, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172436
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lappeteläinen, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Suorsa, Teemu
Viljamaa, Elina
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on vanhemmuustaidoista ja sukupuolittuneesta vanhemmuudesta. Mielenkiintoni on erityisesti siinä, millaisia vanhemmuustaitoja liitetään isiin ja millaisen kuvan tutkimusaineisto piirtää isistä.

Teoreettisessa viitekehyksessä kuvaan käsitystä erityisesti fenomenografisen tutkimuksen näkökulmasta, vanhemmuuden sukupuolittuneisuutta, sukupuolineutraalin vanhemmuuden haasteita sekä vanhemmuustaitoja. Vanhemmuutta leimaa vahvasti käsitys sukupuolineutraaliudesta. Tutkimusten mukaan vanhemmat kuitenkin toimivat omaan sukupuoleen liitettyjen odotusten mukaisesti ja ammattilaiset tiedostamattaan vahvistavat sitä. Tämä voi aiheuttaa erityisesti isien syrjäytymistä vanhemmuudessa sekä lapsiperhepalveluissa.

Tutkimus toteutettiin varhaiskasvatuksen opettajien teemahaastatteluina. Haastatteluun osallistui seitsemän opettajaa pohjoissuomalaisista päiväkodeista. Tutkimustulokset jakautuivat kahteen pääosaan: vanhemmuustaitoihin ja sukupuolittuneeseen vanhemmuuteen sekä isiin liitettyihin käsityksiin.

Tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset vanhemmuustaidoista ja isiin liitetyt käsitykset mukailevat aiempien tutkimusten löydöksiä. Vaikka tutkittavat olettavat käsittävänsä vanhemman tavat toimia vanhemman persoonasta johtuviksi eroiksi, niin isyys nähtiin stereotyyppiseksi miestapaiseksi vanhemmuudeksi. Tutkimus antaa varhaiskasvatusinstituutiolle näkökulmaa kehittää varhaiskasvatuksen opettajien sukupuolisensitiivisen työotteen omaksumista myös vanhempien kohtaamisessa.

Understanding of the gendered parenthood by the teachers of early childhood education : phenomenographic research

Abstract

The aim of the study is to find out what kind of understanding teachers of early childhood education have about parenting skills and gendered parenthood. I am particularly interested in what kind of parenting skills are associated with fathers and what kind of image research material draws from fathers.

Theoretical framework contains the understanding from the perspective of phenomenographic research, the gendered parenthood, the challenge of the gender-neutral parenthood and the parenting skills. The idea of the gender-neutral parenthood is common. Researches shows, however, that parents act on expectations of their own gender and are unknowingly reinforced by professionals. This can lead in the exclusion in parenting and in the family services, particular to fathers.

The study was conducted as theme interviews for the teachers of early childhood. Seven teachers from the kindergartens of the northern Finnish participated in the interview. There are two main parts into study: parenting skills, and gendered parenting and the understanding of the fathers.

According of the study, early childhood teachers’ understanding of parenting skills and fathers are in-line with the previous researches. The participants of the study are expecting that the differences of parent’s way to act are because of the personality but fatherhood was seen as a stereotypical male-like parenting. The study gives the institution of early childhood education a perspective to develop a gender sensitive work approach for early childhood education teachers also when facing the parents.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Lappeteläinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.