University of Oulu

”Suurin minun työhöni ja jaksamiseen vaikuttava asia” : peruskoulun opettajien kokemuksia työrauhassa esiintyvien haasteiden vaikutuksesta työhön ja työssä jaksamiseen

Saved in:
Author: Pajukangas, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172438
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pajukangas, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Koulujen työrauha ja opettajien työssä jaksaminen nousevat säännöllisesti pinnalle koulumaailmaa ja opettajia koskevassa keskustelussa. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää koulujen työrauhassa esiintyvien haasteiden vaikutuksia peruskoulun opettajien työhön ja työssä jaksamiseen. Tarkastelun kohteena ovat opettajien kokemukset työrauhan haasteista ja niiden vaikutukset opettajien työhön ja työssä jaksamiseen. Toisena tarkastelun kohteena ovat opettajien kokemukset siitä, kuinka opettajat voivat tukea omaa työssä jaksamistaan koetuista työrauhan haasteista huolimatta. Tutkielman aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella marraskuussa 2019. Tutkielman metodologinen lähestymistapa on fenomenografia, joka kuuluu laadullisten tutkimussuuntausten piiriin.

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu työrauhan ja työssä jaksamisen käsitteiden ympärille, joita tarkastellaan pääasiassa opettajan näkökulmasta käsin. Työrauha ja työrauhassa esiintyvät haasteet eivät ole käsitteinä yksiselitteisiä, vaan niiden tarkastelussa on aina huomioitava arvioijan subjektiivisuus. Työssä jaksaminen on välttämätöntä, jotta opettaja jaksaa tehdä opetus- ja kasvatustyötä. Opettajan työssä jaksamiseen vaikuttavat monet eri tekijät niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna, joten yksiselitteisiä toimintatapoja työssä jaksamiseen on haasteellista antaa.

Tutkielman tulosten mukaan suurin osa opettajista kokee työrauhassa esiintyvien haasteiden vaikuttavan jollain tapaa negatiivisesti työssä jaksamiseen. Vaikutukset näkyvät opettajien työssä jaksamisessa joko suoraan tai epäsuorasti työn kautta, johon työrauhassa esiintyvät haasteet usein vaikuttavat. Osa opettajista koki, että työrauhan haasteet eivät vaikuta työssä jaksamiseen. Vaihtelevien kokemusten taustalla esiintyy opettajien subjektiivisia käsityksiä ja kokemuksia aiheesta, jotka selittävät omalta osaltaan kokemusten kirjoa. Tutkielma vahvistaa omalta osaltaan näkemystä työrauhassa esiintyvien haasteiden negatiivisesta vaikutuksesta opettajien työssä jaksamiseen sekä näiden käsitteiden välistä syy-seurausyhteyttä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Pajukangas, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.