University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä päiväkodin hyvästä johtajuudesta

Saved in:
Author: Sillanpää, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172449
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Sillanpää, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Lassila, Erkki
Reviewer: Lassila, Erkki
Mäntyjärvi, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuslaissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tapahtuneet muutokset vaikuttavat varhaiskasvatukseen. Muutosten seurauksena hyvien johtamistaitojen merkitys on korostunut. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä johtajuudesta sekä tuottaa tietoa siitä, miten hyvää johtajuutta voidaan kehittää varhaiskasvatuksessa ja erityisesti päiväkodissa. Tutkielmassa tätä aihetta tarkastellaan varhaiskasvatuksen opettajien näkemysten kautta.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä päiväkodin johtajuutta avataan varhaiskasvatuksen kontekstissa, jossa johtajuus sulautuu vuorovaikutussuhteisiin, kokemuksiin ja palvelurakenteisiin. Johtajuutta tarkastellaan johtajuuden yleisten määritelmien ja keskeisten käsitteiden sekä päiväkodin johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta. Myös pedagoginen johtajuus ja palveleva johtajuus ovat tutkielman kannalta olennaisia näkökulmia.

Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka avulla selvitetään opettajien näkemyksiä päiväkodin johtajuudesta. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uusia havaintoja ja tapoja ymmärtää todellisuutta. Tutkimusaineisto koostuu neljän varhaiskasvatuksen opettajan haastatteluista. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että päiväkodin hyvään johtajuuteen liitetään monenlaisia näkemyksiä, joissa painottuvat eri tavoin esimerkiksi pedagoginen johtajuus ja johtajan rooli hallinnollisena johtajana ja henkilöstöjohtajana. Yksi opettaja korostaa pedagogisen johtajuuden merkitystä, kun toinen taas johtajan kykyä organisoida päiväkodin toimintaa. Opettajien näkemykset koskevat päiväkodin johtajuuden taustalla vaikuttavia tekijöitä, johtajan johtamistaitoja, pedagogista ja palvelevaa johtajuutta sekä johtajan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asenteita. Tulosten perusteella hyvä päiväkodin johtaja on tietoinen johtajuusroolistaan, tietää varhaiskasvatuksen tavoitteet ja sisällön ja tekee pedagogiset toimintalinjaukset. Lisäksi johtajan on tuettava työntekijöiden ja varhaiskasvatuksen asemaa organisaation ulkopuolisilta vaatimuksilta. Tulokset vahvistavat sen, että johtajuus nähdään vuorovaikutteisena prosessina, jolloin pedagogisessa keskustelussa korostuvat hyvät kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot.

Tulosten perusteella voidaan nähdä, että päiväkodin johtajalla ja johtajan johtamistaidoilla on merkitystä työyhteisölle ja organisaatiossa toteutettavalle pedagogiikalle. Johtajuuden kehittämisen tulisi alkaa jo opettajankoulutuksesta ja jatkua myöhemmin johtajien täydennyskoulutuksena. Päiväkodin hyvän johtajuuden kehittämisessä on huomioitava johtajuuden vuorovaikutuksellisuus ja siten myös muiden organisaatiossa työskentelevien henkilöiden osallisuus johtajuuden kehittämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Sillanpää, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.