University of Oulu

Positiivisen pedagogiikan näkökulma opetukseen integroituun liikuntaan yläkoulun kielten opetuksessa

Saved in:
Author: Pasanen, Henriikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172451
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Pasanen, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Positiivisen pedagogiikan avulla voidaan lisätä oppilaiden hyvinvointia koulussa ja vapaa-ajalla. Se huomioi pedagogisessa toiminnassa yksilöiden vahvuudet, myönteiset tunteet sekä aktiivisen toimijuuden. Toiminnalliset opetusmenetelmät ja opetukseen integroitu liikunta tarjoavat mahdollisuuden lisätä oppilaiden päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. Opetukseen integroidun liikunnan on todettu tukevan oppilaiden aktiivista toimintaa, mikä tehostaa heidän oppimistaan.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, millaisena opetukseen integroitu liikunta näyttäytyy yläkoulun äidinkielen, toisen kielen ja vieraiden kielten opetuksessa positiivisen pedagogiikan näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten opetukseen integroitu liikunta tukee positiivista pedagogiikkaa. Lisäksi tavoitteena on tutkia, millaisia oppilaan luonteenvahvuuksia opetukseen integroidun liikunnan avulla voidaan kehittää.

Tutkimusaineisto on kerätty Oppimista liikkumalla -hankkeessa järjestetyssä opettajien täydennyskoulutustapahtumassa. Tutkimusaineisto koostuu yhdestä videoidusta toiminnallisten opetusideoiden esittelystä ja neljästä nauhoitetusta tutkimuskeskustelusta. Tutkimusjoukkoon kuuluu yhteensä kymmenen Pohjois-Pohjanmaan yläkoulujen äidinkielen, toisen kielen ja vieraiden kielten opettajaa (n=10). Tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Tutkimusaineistot on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustulokset osoittavat, että opetukseen integroidun liikunnan avulla voidaan tukea oppilaiden aktiivista toimijuutta, myönteisen toimintakulttuurin kehittymistä ja hyvinvoinnin PERMA-teorian kaikkia elementtejä. Lisäksi opetukseen integroidun liikunnan avulla voidaan kehittää oppilaiden luonteenvahvuuksia kaikilla hyvealueilla. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että liikuntaa opetukseen integroivat opetusmenetelmät tukevat positiivisen pedagogiikan tavoitteiden saavuttamista. Erityisesti opetukseen integroidun liikunnan avulla voidaan tukea myönteisten tunteiden, aktiivisen toimijuuden ja ihmissuhteiden kehittymistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henriikka Pasanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.