University of Oulu

Työntekijöiden kokemuksia organisaatioon sitoutumisesta IT-alan yrityksessä : johtajalta toivottavia toimia ja kehittämisehdotuksia sitoutumisen lisäämiseksi

Saved in:
Author: Kivimäki, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 106
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172452
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kivimäki, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Suorsa, Teemu
Kiema-Junes, Heli
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella valitun IT-alan yrityksen työntekijöiden organisaatioon sitoutumisen kokemuksia organisaatioon sitoutumisen ja psykologisen sopimuksen teorioiden kautta. Tavoitteena oli tutkia osallistujien subjektiivisia kokemuksia organisaatioon sitoutumisesta ja luoda johtajille keinoja, joiden kautta edistää työntekijöiden organisaatioon sitoutumista. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa osallistujien vastauksissa ilmeneviä mahdollisia kehityskohteita esimerkiksi johtajan tai organisaation toimissa, jotka ovat yhteydessä osallistujien organisaatioon sitoutumiseensa. Tutkimus on monimenetelmäinen tapaustutkimus, johon osallistui 19 erään IT-alan yrityksen Pohjois-Suomessa sijaitsevan toimipisteen työntekijää. Tutkimusaineisto koostui sekä monimenetelmäisestä toteuttamastani kyselytutkimusaineistosta että valmiista kvantitatiivisesta yrityksen työntekijöiden organisaatioon sitoutumista mittaavasta Peakon-raportista, joka toimi tukena kyselyaineistolle. Tutkimuksen kvalitatiivisen osuuden aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen ja kvantitatiivinen osuus prosenttiosuuksia, keskiarvoja ja keskihajontoja käyttäen.

Tulokset osoittivat seitsemän organisaatioon sitoutumiseen yhteydessä olevaa teemaa, joihin liittyvät asiat joko tukivat tai heikensivät osallistujien sitoutumista: tunneperäiset asiat, osaamiseen ja kehittymiseen liittyvät asiat, työtehtäviin liittyvät asiat, palkkaan ja etuihin liittyvät asiat, työyhteisöön liittyvät asiat, johtamiseen liittyvät asiat sekä yritykseen ja strategiaan liittyvät asiat. Eniten osallistujien sitoutumista tuki työn joustavuus, mielipiteen ilmaisun mahdollisuus, työkaverit, työyhteisön ilmapiiri, kehittymismahdollisuudet sekä palkka. Osallistujien sitoutumista sen sijaan eniten heikensi seuraaviin asioihin liittyvät tekijät: palkka, yrityksen purpose, työskentelytilat, yrityskulttuuri, puutteet avoimuudessa ja tiedonkulussa sekä projektijohtaminen.

Lisäksi tulokset osoittivat suoraan johtajalta toivottavia toimia, joiden avulla osallistujien organisaatioon sitoutuminen lisääntyisi. Näitä olivat työntekijöiden vastuun lisääminen, vuorovaikutuksen lisääminen, ajan antaminen työntekijöille, kiinnostuksen lisääminen työntekijöitä kohtaan sekä projektijohtamisen parantaminen. Tuloksista ilmeni myös yleisiä kehittämismahdollisuuksia osallistujien sitoutumisen lisäämiseksi, jotka olivat urakehityksen ja -suunnittelun selkeyttäminen, toimintatapojen selkeyttäminen ja yhtenäistäminen, roolien selkeyttäminen, avoimuuden ja sujuvamman tiedonkulun lisääminen, palkan ja kompensaation parantaminen, tuen ja ammattitaidon lisääminen, projektijohtamisen parantaminen, tehtävienhallinnan parantaminen, työn laadun parantaminen, työntekijöiden hyvinvointiin keskittyminen sekä työympäristön viihtyvyyden parantaminen.

Tutkimustulokset antavat tärkeää tietoa työntekijöiden organisaatioon sitoutumista tukevista ja heikentävistä tekijöistä organisaatiossa sekä kohdeorganisaatiolle että yleisesti IT-alan yrityksille. Tutkimustulokset ovat tärkeitä organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen kannalta, ja niitä voidaan hyödyntää paremman työelämän ja työntekijöiden organisaatioon sitoutumisen kehittämiseksi.

Employee’s experiences of organizational commitment in an IT company : desirable actions for leader and development suggestions to increase commitment

Abstract

The purpose of this study is to examine the experiences of an IT company’s employees’ organizational commitment through the theories of organizational commitment and psychological contract. The aim was to examine the participants’ subjective experiences of organizational commitment and to create ways for leaders to promote employees’ organizational commitment. In addition, the aim was to identify possible areas for improvement in the participants’ responses, for example in the activities of the leader or the organization which are related to their organizational commitment. This study is a multi-method case study involving 19 employees of a Northern Finland office of an IT company. The research material consisted of both the multi-method questionnaire material I implemented and the completed Peakon report measuring the organizational commitment of the company’s employees, which served as support for the questionnaire material. The material of the qualitative part of the study was analyzed using material-driven qualitative content analysis and the quantitative part using percentages, means and standard deviations.

The results identified seven themes related to organizational commitment where issues either supported or weakened participants’ commitment: emotional issues, skills and development issues, job issues, pay and benefits issues, work community issues, management issues and corporate and strategic issues. The commitment of the participants was mostly supported by job flexibility, the opportunity to express an opinion, co-workers, the atmosphere of the work community, development opportunities and salary and benefits. Participants’ commitment on the other hand was weakened most by factors related to the following issues: salary and benefits, corporate purpose, workspaces, corporate culture, transparency and information flow and project management.

In addition, the results showed some desirable actions directly for leader to improve participants’ organizational commitment. These included increasing employee responsibility, increasing interaction, giving employees more time, increasing interest in employees and improving project management. The results also revealed general development opportunities to improve participants’ commitment, which were clarification of career development and planning, clarification and harmonization of policies, clarification of roles, more transparency and flow of information, better pay and compensation, more support and skills, better project management, improving management, improving the quality of work, focusing on employee well-being and improving the comfort of the work environment.

The research results provide important information on the factors related to employees’ organizational commitment, both for the target organization and for IT companies in general. Research results are important for the development of organizations and management and can be used to develop a better working life and employees’ organizational commitment.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Kivimäki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.