University of Oulu

Dyskalkulia ja matemaattisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Järvenranta, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172453
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Järvenranta, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma on toteutettu laadullisen tutkimuksen tavoin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella matematiikan oppimisvaikeutta dyskalkuliaa ja matematiikan oppimisen tukimuotoja varhaiskasvatuksessa alle 6-vuotiailla lapsilla. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 velvoittaa tukemaan matemaattisten ajattelun kehitystä sekä edistämään positiivisen matematiikkasuhteen luomista. Aiheen ajankohtaisuuden ja yhteiskunnallisen merkittävyyden lisäksi aiheen valinnan taustalla vaikutti oma ammatillinen kiinnostukseni. Haluan tulevana varhaiskasvatuksen opettajana ymmärtää matemaattisten taitojen tukemisen merkityksen varhaiskasvatuksen kontekstissa. Dyskalkuliaan ja matematiikan oppisen tukimuotoja varhaiskasvatuksen kontekstissa on tutkittu suomessa vähän. Sen vuoksi aihetta on perusteltua tutkia lisää. Tutkielmalle asetin kaksi tehtävää: 1. Mitä matematiikan oppimisvaikeus dyskalkulia on? 2. Miten matematiikan oppimista voidaan tukea varhaiskasvatuksessa lapsella, jolla on matemaattinen oppimisvaikeus?

Tutkielma osoittaa, että dyskalkulia on matematiikan oppimiseen liittyvä vaikeus, jossa oppimisen vaikeuksien taustalla on aivojen toiminnallinen tai rakenteellinen poikkeama. Dyskalkulia on synnynnäinen kehityksen aikana ilmenevä vaikeus, jossa oppimisen vaikeudet kohdistuvat peruslaskutaitoihin eli yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskutaitoihin. Laskemiskyvyn häiriö dyskalkulia vaatii tehokkaita ja aikaisia tukitoimia, jotta laskutaito ei jää hyvin heikoksi. Myös matemaattisten taitojen kumulatiivisen kehityksen vuoksi tukitoimet tulee aloittaa varhain, jotta taitoerot eivät kasva suuriksi jo ennen peruskoulun alkua. Matemaattisia taitoja voidaan tukea varhaiskasvatuksessa luomalla matemaattiseen havainnointiin ja tutkimiseen kannustava oppimisympäristö, jossa matemaattisiin asioihin ja ilmiöihin tutustutaan sekä arjen toiminnassa että erilaisten leikkien, pelien ja musiikin avulla. Oppimista voidaan tukea lisäksi erilaisilla interventiomenetelmillä. Lapsen omalla mielenkiinnolla matemaattisia ilmiöitä kohtaan on ratkaiseva merkitys, myös aikuinen voi omalla toiminnallaan ja esimerkillään tukea ja edesauttaa lapsen matemaattisen mielenkiinnon kehitystä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Järvenranta, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.