University of Oulu

Musiikki lapsen kielen kehityksen tukena alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Rytky, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172472
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Rytky, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkin miten musiikillisilla työtavoilla voidaan tukea lapsen kielellistä kehitystä alkuopetuksessa. Musiikilla on useita tutkittuja lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevia vaikutuksia. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määrittämät musiikilliset työtavat ovat merkityksellisiä kielen kehityksen tukemisessa kirjoittamaan ja lukemaan opettelevan alkuopetuksen oppilaan kehitysvaiheessa.

Kandidaatintutkielma on tyypiltään kvalitatiivinen eli laadullinen, kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkielmani on kooste aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja niiden tutkimustulosten esittelyistä sekä kirjallisuuden teoreettisestä näkökulmasta. Siten kandidaatintutkielma on ns. narratiivinen yleiskatsaus.

Tutkimustuloksissa esille nousi se, että alkuopetuksen musiikilliset työtavat ovat oppimista ja kehitystä edistäviä tekijöitä. Erityisesti tutkimustuloksissa nousi esille vauvaiän musiikillisen toiminnan ja laulamisen merkitys niin lapsen kokonaisvaltaiselle kuin kielen kehitykselle. Yleisesti musiikillinen toiminta tukee useita lapsen kehityksen osa-alueita, kuten tarkkaavaisuuden, keskittymiskyvyn, vuorovaikutustaitojen, muistin sekä kognitiivisten taitojen kehittymistä. Lisäksi tutkimustuloksissa korostui musiikkiliikunnan merkitys musiikillisen ajattelun kehittymisessä ja Brunerin ajattelukyvyn teorian yhteydessä.

Tämän kandidaatintutkielman aineiston perusteella voin todeta, että musiikilliset työtavat tukevat lapsen kielen kehitystä syntymästä alkaen. Tutkimustuloksissa nousi erityisesti esiin lapsen varhaisen kielen kehityksen tukeminen musiikillisilla työtavoilla. Tutkimuksen tulosten perusteella voin todeta, että opetussuunnitelman määrittelemät musiikilliset työtavat tukevat lapsen sekä kokonaisvaltaista että kielellistä kehitystä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Rytky, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.