University of Oulu

Kuhmon kesämuusikot : kesämuusikkous musiikillisen identiteetin rakentajana

Saved in:
Author: Heikkinen, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006172474
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Heikkinen, 2020
Publish Date: 2020-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ketovuori, Mikko
Reviewer: Sutela, Katja
Ketovuori, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -työssäni tarkastelen entisten kesämuusikoiden kokemuksia kesämuusikkoudesta sekä heidän musiikillista identiteettiään. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, mitä musiikillisia identiteettiä rakentavia kokemuksia tutkimukseen osallistuvilla on kesämuusikkokausilta ja kuinka he kokevat oman musiikillisen identiteettinsä kesämuusikkouden jälkeen. Tutkimuksen alussa avaan kesämuusikkotoiminnan periaatteet, jonka jälkeen teoreettisessa viitekehyksessä kuvaan musiikillista identiteettiä ja sen eri osa-alueita.

Ihmisen identiteetin voidaan nähdä rakentuvan kertomusten kautta, ja tästä syystä tutkimukseni metodologisena lähtökohtana on kerronnallisuus. Keräsin aineiston haastattelemalla viittä (5) entistä kesämuusikkoa, jotka ovat opiskelleet, tai opiskelevat tällä hetkellä musiikkia korkeakoulussa. Haastattelujen avulla pyrin keräämään entisten kesämuusikoiden kertomuksia, jossa he kuvaavat kokemuksiaan kesämuusikkona toimimisesta sekä omia musiikillisen identiteettinsä keskeisiä tekijöitä.

Analysoin haastatteluaineiston kerronnallisen, temaattisen analyysin keinoin. Analyysissä on viisi pääteemaa, joiden keskiössä ovat haastateltavien kesämuusikkotyön musiikilliseen identiteettiin vaikuttavat tekijät. Lisäksi teemojen pohjalta muodostin kaksi tyyppikertomusta, jotka kuvaavat tulosten keskeisiä piirteitä sekä tulevaisuuden näkymiä kesämuusikoille.

Tutkimustulosten mukaan kesämuusikkona toimiminen on laajentanut haastateltavien musiikillista kenttää muun muassa musiikin eri tyylilajeissa sekä muusikon ammattitaitoa käytännön asioiden hoitamisessa. Monipuolinen ja runsas esiintyminen koettiin merkittäväksi identiteetin rakentajaksi. Lisäksi, kuten identiteetti yleisesti, myös musiikillisen identiteetin kehitys vaatii sosialisaatioprosesseja, korostuivat kesämuusikkokokemuksissa muut kesämuusikot, ryhmätyöskentely sekä kesämuusikkoyhteisön positiivinen ilmapiiri. Haastateltavien kokemuksissa siitä, kuinka suuri osa heidän identiteettiään musiikki on nykyään, löytyy paljon eroja. Silti haastateltavat kokivat musiikin olevan osa heitä esimerkiksi harrastajana, esittävänä taitelijana tai musiikkipedagogina.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Heikkinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.