University of Oulu

Hiljaisen tiedon hallinta organisaatioissa

Saved in:
Author: Männikkö, Eino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006182493
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Männikkö, 2020
Publish Date: 2020-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Organisaation työntekijöille kertyy uransa aikana kattavasti kokemusta ja tietämystä. Työskennellessään heistä kasvaa oman alansa asiantuntijoita. Tällaisen kokemusperäisen tiedon jakaminen on hankalaa ja usein työntekijä poistuu organisaatioista tiedot mukanaan ja organisaatio menettää valtavan määrän toiminnassaan hyödynnettävää tietoa.

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarkastella erilaisia keinoja, joilla eri organisaatiot voivat siirtää ja tallentaa hiljaista tietoa. Työn tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta, jonka avulla perehdytään erilaisten tiedonhallintakeinojen lisäksi hiljaiseen tiedon ja tietämyksenhallinnan teoriaan. Teoriaa havainnollistetaan myös kuvitelluilla tosielämää kuvaavilla case-tapauksilla.

Tutkimuksessa selvisi, että hiljainen tieto on organisaatioille jopa rahoitukseen verrattavissa oleva resurssi, jonka siirtämiseen ja säilyttämiseen organisaatioiden on syytä panostaa. Tärkeimmät tavoitteet ovat estää hiljaisen tiedon poistuminen organisaatiosta henkilöstön vaihtuessa ja hiljaisen tiedon mutkaton siirtyminen organisaation sisällä. Organisaatiot voivat yhdistellä erilaisista keinoista tarpeitaan vastaavan mallin hiljaisen tiedon hallintaan. Hiljaisen tiedon hallintaa organisaatioissa edistetään sille myönteisellä organisaatiokulttuurilla. Organisaatiokulttuurin luominen on johdon vastuulla, mutta sen ylläpitämisestä vastaavat kaikki organisaation jäsenet yhdessä. Hyvä organisaatio tunnistaa hiljaisen tiedon merkityksen ja hyvä organisaatiokulttuuri kannustaa hiljaisen tiedon jakamiseen ja säilyttämiseen.

Tämä kandidaatintyö tarjoaa tiiviin yleiskuvan hiljaisesta tiedosta ja sen hallinasta organisaatioissa. Organisaatioiden hiljaisen tiedon hallintaa käsitellään yleisesti, sillä hiljainen tieto on erilaista eri toimialojen organisaatioissa. Työn tuloksia voi käyttää yleistietona aiheesta tai pohjana jonkun tietyn organisaation hiljaisen tiedon hallinnan kehittämishankkeelle.

Management of tacif knowledge in organizations

Abstract

Employees in organizations gather extensively experience and knowledge during their careers. Whilst working they grow towards becoming a specialist. Sharing this kind of experiential knowledge is difficult and often employee leaves the organization with their knowledge and organization loses immensely knowledge they could have capitalized.

The purpose of this bachelor’s thesis is to examine different methods that organizations can exploit in order to manage tacit knowledge. The used research method is literature review which will explain what means the terms tacit knowledge and knowledge management alongside different methods to manage tacit knowledge. Theory is then illustrated with made-up cases.

The research indicated that for organizations tacit knowledge is valuable asset among finance and others, so it is vital to invest in tacit knowledge management. Most important goals are preventing tacit knowledge to leave organization through personnel turnover and good communication inside organization. Organizations can combine different tacit knowledge managing tools to create model that suits them best. Organizational culture which is created by management and fostered by everyone is way to assist tacit knowledge management. Good organization recognizes value of tacit knowledge and good organizational culture supports sharing and retaining it.

This bachelor’s thesis provides compact general picture of managing tacit knowledge in organizations. Subject is quite generalized since tacit knowledge is different in different industries. Results can be used as general knowledge or as a basis for project to develop tacit knowledge management in specific company

see all

Subjects:
Copyright information: © Eino Männikkö, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.