University of Oulu

Päiväkodin johtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan jaettu asiantuntijuus laadukkaan pedagogiikan edistämisessä

Saved in:
Author: Haataja, Tarja1; Kuvaja, Tarja-Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006182516
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Haataja; T.-L. Kuvaja, 2020
Publish Date: 2020-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Viljamaa, Elina
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien käsityksiä laadukkaasta pedagogiikasta ja sen kehittämiskohteista. Nykyinen varhaiskasvatuslaki (504/2018) ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) säätelevinä asiakirjoina korostavat pedagogiikan merkitystä varhaiskasvatuksessa. Pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksessa vaatii pedagogista asiantuntemusta ja pedagogisen toiminnan johtamistyötä varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi. Tarkastelemme tutkimuksessa myös, miten päiväkodin johtajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat yhdessä toimien kehittävät ja ylläpitävät laadukasta pedagogiikkaa inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa. Teoreettinen viitekehys kiinnittyy varhaiskasvatuksen laadun ja jaetun asiantuntijuuden näkökulmiin. Tarkastelun näkökulma on myös laadukkaassa pedagogiikassa.

Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin fenomenografisen tutkimusotteen mukaisesti. Tutkimusaineisto on kerätty kahdella puolistrukturoidulla ryhmämuotoisella teemahaastattelulla. Haastattelut toteutettiin yhden kunnan alueelta haastattelemalla työpareina toimivia päiväkodin johtajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettajia vuoden vaihteen 2019 ̶ 2020 aikana. Haastatteluaineisto nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin fenomenografisen tutkimusotteen keinoin. Haastatteluaineisto luokiteltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti.

Tutkimus osoitti laadukkaan pedagogiikan kehittämistyön olevan jatkuva prosessi, jossa tärkeänä nähdään päiväkodin johtajan rooli ja hänen yhteistyönsä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Päiväkodin johtajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat esittivät laadukkaan pedagogiikan toteutuvan Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden mukaisena lasten yksilöllisyyden huomioivana toimintana, jonka perustana on pedagoginen johtaminen ja henkilöstön ammatillisuus. Henkilöstön varhaiskasvatussuunnitelmiin perustuvan ammattiosaamisen vahvistaminen nähtiin tutkimuksessa laadukkaan pedagogiikan kehittämiskohteena. Päiväkodin johtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan jaettu asiantuntijuus pedagogiikan johtamistyössä esitettiin laadukkaan pedagogiikan kehittämiskeinona. Tutkimuksen perusteella päiväkodin johtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan jaettu asiantuntijuus on kuitenkin vielä käyttämätön voimavara, jota voisi hyödyntää nykyistä enemmän pedagogiikan johtamistyössä laadukkaan pedagogiikan toteutumiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tarja Haataja; Tarja-Leena Kuvaja, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.