University of Oulu

Sähköjohdannaiset suojauslaskennassa ja suojaussuhteen tehokkuus IFRS 9 -standardin viitekehyksessä

Saved in:
Author: Väärni, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006182527
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Väärni, 2020
Publish Date: 2020-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvinen, Janne
Reviewer: Sahlström, Petri
Järvinen, Janne
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kirjallisuuskatsauksen perusteella ymmärrettävä kokonaisuus sähköjohdannaisten käytöstä suojauslaskennassa ja suojaussuhteen tehokkuuden arvioimisesta. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli yhdistää tieteellisen keskustelun kautta syntyneet suojaussuhteen tehokkuutta arvioivat mallit ja näiden menetelmien käyttömahdollisuudet IFRS 9 -standardin asettamassa viitekehyksessä. IFRS 9 -standardi astui voimaan 1.1.2018, joten aihealue on kokonaisuudessaan suhteellisen ajankohtainen ja tutkimaton, ja siten myös mielenkiintoinen.

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään sähköjohdannaisia ja käydään läpi IFRS 9 -standardia, joka määrittelee kriteerit suojauslaskennan soveltamiselle. Empiirisessä osiossa näistä kriteereistä testataan suojauskohteen ja suojausinstrumentin välistä taloudellista suhdetta sekä suojaussuhteen suojausastetta. Suojauskohteen ja suojausinstrumentin taloudellista suhdetta testataan matemaattisin ja tilastollisin menetelmin. Suojausastetta testataan kokeellisella asetelmalla, jossa muutetaan suojaussuhteen volyymisuhteita.

Regressioanalyysin tulosten perusteella todettiin, että sähkön markkinaehtoisella systeemihinnalla (suojauskohde) ja sähköfutuurilla (suojausinstrumentti) on taloudellinen suhde yksinkertaisessa suojaustilanteessa, jossa suojauskohteella ja suojausinstrumentilla on sama kohde-etuus, maturiteetti ja nimellismäärä. Monimutkaisemmissa suojaussuhteissa täytyy kuitenkin huomioida regressioanalyysin rajoitukset. Matemaattiset mallien ja dollar offset -metodin tulokset tukevat regressioanalyysin tuloksia ja taloudellisen suhteen ymmärtämistä. Näitä menetelmiä käyttäessä on kuitenkin huomioitava, etteivät ne todista muuttujien tilastollista yhteyttä.

Volyymiriskin mahdollisia vaikutuksia suojausasteeseen pystyttiin havainnollistamaan kokeellisen asetelman avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että volyymiriski lisää riskiä suojaussuhteen tehottomuudesta. Volyymiriskin realisoituminen muuttaa suojaussuhteen suojausastetta, sillä suojauskohteen ja suojausinstrumentin suhde muuttuu. Tulokset havainnollistavat myös, kuinka optioiden käytöllä voidaan suojautua volyymiriskiltä ja siten vähentää suojausasteen muutoksen aiheuttamaa suojaussuhteen tehottomuutta.

Tutkimus kokoaa yhteen johdannaisten osalta IFRS 9 -standardin keskeisimmät seikat ja on oiva katsaus monimutkaiseen johdannaisten maailmaan. Kirjallisuuskatsauksessa esiin nousevia seikkoja voidaan käyttää apuna tilinpäätöksen liitetietojen laatimisessa ja tutkimuksessa esiteltyjä malleja voi soveltaa käytäntöön suojaussuhteiden tehokkuuden arvioinnissa. Matemaattisia ja tilastollisia malleja sekä kokeellista asetelmaa on testattu yksinkertaisissa suojaustilanteissa, jotta niiden hyödyntämistä ja käyttöönottoa voitaisiin ymmärtää monimutkaisemmissakin suojaustilanteissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Väärni, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.