University of Oulu

Akkulturaatiotekijät fuusioissa ja yrityskaupoissa

Saved in:
Author: Wennström, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006182552
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Wennström, 2020
Publish Date: 2020-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Reviewer: Haapanen, Lauri
Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Description:

Tiivistelmä

Organisaatiokulttuurilla on keskeinen merkitys fuusioissa ja yrityskaupoissa, erityisesti yhdistymisen jälkeisessä integraatioprosessissa, jolla on vaikutusta fuusion tai yrityskaupan onnistumiseen. Organisaatiokulttuurien ja niiden erojen vaikutus kahden aikaisemmin erillisen organisaation yhdistymisessä on kuitenkin vielä epäselvä.

Tutkimuksessa tarkastellaan fuusioiden ja yrityskauppojen seurauksena tapahtuvaa organisaatioiden kulttuurista kohtaamista, akkulturaatiota. Tutkimuksessa tarkastellaan akkulturaatiossa vaikuttavia tekijöitä sekä sitä, minkälaiseksi akkulturaatio näiden tekijöiden seurauksena muodostuu. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa tutkitaan kahden aikaisemmin erillisen organisaation yhdistymistä esimerkkiyrityksen liikkeenluovutuksessa vuosien 2016 ja 2017 vaihteessa.

Tutkimus on laadullinen ja siinä on käytetty deskriptiivistä, kuvailevaa tutkimusotetta. Tutkimuksessa on käytetty kahdentyyppistä aineistoa. Toisen puolen muodostaa teemahaastatteluilla kerätty aineisto ja toisen puolen avointen kysymysten avulla koostettu kyselyaineisto. Aineiston analyysiä tukee akkulturaatiotutkimuksen teoria.

Tutkimuksessa selvisi, että akkulturaatiotekijät voidaan jakaa yhdistymistä estäviin ja yhdistymistä edistäviin tekijöihin. Yhdistymistä estävät tekijät ilmenevät ryhmien toisistaan eroavien kulttuurien välillä, kun taas yhdistymistä edistävät tekijät ilmenevät koko organisaation tasolla. Tapausyrityksen liikkeenluovutuksessa oli mukana sekä yhdistymistä estäviä että edistäviä tekijöitä, ja yhdistymisen jälkeen organisaatiossa oli havaittavissa akkulturatiivista jännitettä. Yhdistymistä estivät muun muassa yhdistyvien ryhmien väliset erot ja edisti henkilöstön siirtymistä tukeva muutosohjelma. Myöhemmin tutkimuksenteon hetkeen mennessä organisaatiot olivat suurimmaksi osaksi integroituneet.

Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä tämän tapaustutkimuksen ulkopuolelle, mutta ne ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa ja täydentävät niiden jättämää aukkoa lisäämällä tietoa siitä, miten kulttuurinen dynamiikka vaikuttaa fuusioissa ja yrityskaupoissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Wennström, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.