University of Oulu

EU:n muovistrategian mahdollisuudet ja uhat Suomen teollisuudelle

Saved in:
Author: Martikainen, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006242632
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Martikainen, 2020
Publish Date: 2020-06-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkitaan EU:n muovistrategian vaikutuksia Suomen teollisuuteen. Tavoitteena on muodostaa yleiskuva vaikutuksista sekä hahmottaa sen tuomia mahdollisuuksia ja uhkia. Keskeisinä tutkimuskysymyksinä ovat, miten EU:n muovistrategia vaikuttaa teollisuuden eri sektoreilla ja millainen on sen vaikutus kokonaisuutena Suomen teollisuuteen.

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena avaten EU:n muovistrategian sisältöä ja vaikutuksia sekä arvioiden sen vaikutuksia erityisesti kemianteollisuuden, metsäteollisuuden ja elintarviketeollisuuden suurimpiin yrityksiin. Lisäksi tarkasteluun on otettu jätehuolto- ja kierrätysala, sillä muovistrategian vaikutukset kohdistuvat suoraan siihen. Kirjallisuuskatsauksen keskeisinä lähdemateriaaleina toimivat Euroopan unionin ja Suomen valtion julkaisemat aiheeseen liittyvät dokumentit sekä valittujen yhtiöiden vuosikatsaukset ja vastuullisuusraportit.

Tuloksista merkittävimpinä nousevat esiin EU:n muovistrategian tuomat mahdollisuudet metsäteollisuudelle vaihtoehtoisten ratkaisujen rakentajana sekä toisaalta kemianteollisuudelle muovien kiertotalouden rakentajana. Suurimmat uhat liittyvät yritysten epäonnistumiseen EU:n muovistrategian tuomiin muutoksiin reagoimisessa sekä epävarmuudet toteutuvan lainsäädännön sisällöstä. Lisäksi Euroopan unionin epävarma suhtautuminen metsäteollisuuden tuotteisiin muovituotteiden korvaajana luo uhkakuvia alan yrityksille.

EU plastic strategy : opportunities and threats for Finnish industries

Abstract

This bachelor’s thesis focuses on how EU Plastic Strategy affects Finnish industries. The goal is to form a general view of the effects and to outline possible opportunities and threats. The main research question is how EU Plastic Strategy affects different sectors in Finnish industry and what kind of an effect it has in general.

The research is done as a literature review by opening the content of EU Plastic Strategy and estimating its effects especially on the largest companies of chemical industry, forest industry and food industry. In addition to these industries the estimation of effects is formed also for waste and recycling sector due to the straight impact EU Plastic Strategy has on it. The main source materials for the literature review are official documents related to the subject and published by European Union or Finnish government as well as annual reports and sustainability reports of the chosen companies.

The most significant results are the opportunities of forest industry as a producer of alternative materials and the opportunities of chemical industry as a key player in circular economy of plastics. The greatest threats are related to failure of companies in adapting and reacting to changes brought by EU Plastic Strategy and to uncertainty of future legislation. In addition to that the doubtful attitude towards the products of forest industry as alternative solutions for plastics creates possible threats for companies in the industry.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Martikainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.