University of Oulu

Customisable chatbot as a research instrument

Saved in:
Author: Meisalmi, Anssi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006242654
Language: English
Published: Oulu : A. Meisalmi, 2020
Publish Date: 2020-06-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hosio, Simo
Reviewer: Teixeira Ferreira, Denzil
Hosio, Simo
Description:

Abstract

Chatbots are proliferating rapidly online for a variety of different purposes. This thesis presents a customisable chatbot that was designed and developed as a research instrument for online customer interaction research. The developed chatbot facilitates creation of different bot personas, data management tools, and a fully functional online chat user interface. Customer-facing bots in the system are rulebased, with basic input processing and text response selection based on best match. The system uses its own database to store user-chatbot dialogue history. Further, bots can be assigned unique dialogue scripts and their profiles can be customised concerning name, description and profile image.

In the presented validation studies, participants completed a task by taking part in a conversation with different bots, as hosted by the system and invoked through distinct URL parameters. Second, the participants filled in a questionnaire on their experience with the bot, designed to reveal differences in how the bots were perceived. Our results suggest that the chatbot’s personality impacted how customers experienced the interactions. Therefore, the developed system can facilitate research scenarios that deal with investigating participant responses to different chatbot personas. Future work is necessary for a wider range of applications and enhanced response control.

Personoitava chatbot tutkimustyökaluna

Tiivistelmä

Chatbotit yleistyvät nopeasti Internetissä ja niitä käytetään enenevissä määrin useissa eri käyttötarkoituksissa. Tämä diplomityö esittelee personoitavan chatbotin, joka on kehitetty tutkimustyökaluksi verkon yli tapahtuvaan vuorovaikutustutkimukseen. Kehitetty chatbot sisältää erilaisten bottipersoonien luonnin, apuvälineitä datan käsittelyn, ja itse botin käyttöliittymän. Järjestelmän käyttäjille vastailevat bottipersoonat ovat sääntöihin perustuvia, niiden syötteet käsitellään suoraviivaisesti ja vastaukseksi valitaan vertailun mukaan paras ennaltamääritellyn skriptin mukaisesti. Järjestelmä käyttää omaa tietokantaa tallentamaan käyttäjä-botti keskusteluhistorian. Lisäksi boteille voidaan asettaa uniikki dialogimalli, ja niiden profiilista voidaan personoida URL-parametrillä nimi, botin kuvaus ja profiilikuva.

Chatbotin tekninen toiminta todettiin tutkimuksella, jossa osallistujat suorittivat annetun tehtävän seuraamalla osittain valmista käsikirjoitusta eri bottien kanssa. Tämän jälkeen osallistujat täyttivät käyttäjäkyselyn liittyen heidän kokemukseensa botin kanssa. Kysely oli suunniteltu paljastamaan mahdolliset eroavaisuudet siinä, kuinka botin käyttäytyminen miellettiin keskustelun aikana. Käyttäjätestin tulokset viittaavat siihen, että chatbotin persoonalla oli vaikutus käyttäjien kokemukseen. Kehitetty järjestelmä siis pystyy mahdollistamaan tutkimusasetelmia, joissa tutkitaan osallistujien reaktioita erilaisten chattibottien persooniin. Jatkotyö kehitetyn chatbotin yhteydessä keskittyy monimutkaisempien käyttötarkoitusten lisäämiseen ja botin vastausten parantamiseen edistyksellisemmän luonnollisen kielen käsittelyn avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anssi Meisalmi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.