University of Oulu

Korkeakoulujen ja lukioiden välinen yhteistyö : ehdotus Oulun yliopiston fysiikan opetuslaboratorion ja lähilukioiden yhteistyöstä

Saved in:
Author: Hyry, Janne1; Littow, Sakarias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 122
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006242655
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hyry; S. Littow, 2020
Publish Date: 2020-06-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Seppo
Reviewer: Alanko, Seppo
Description:

Tiivistelmä

Suomi on 1990-luvun jälkeen menettänyt kärkipaikkansa koulutustason kansainvälisissä koulutustasovertailuissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2017 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -hankkeen, jonka tavoitteina ovat Suomen koulutusjärjestelmän tehostaminen, korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrän lisääminen ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen. Pyrkimyksenä on, että vuoteen 2030 mennessä puolet 25–34-vuotiaista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon. Vuonna 2018 vastaava luku oli 41 prosenttia. Tavoitteiden tueksi lukiolaki ja korkeakoulujen rahoitusmalli uudistettiin, sekä laadittiin uudet lukion opetussuunnitelman perusteet.

Vuonna 2021 voimaan astuva korkeakoulujen rahoitusmalli kannustaa korkeakouluopiskelijoita suoriutumaan opinnoista tavoiteajassa ja siten siirtymään nopeammin työelämään. Koulutuksen osuutta rahoituksesta nostetaan kolmella prosenttiyksiköllä, ja vuodessa 55 opintopistettä suorittaneita ei oteta enää rahoituksessa huomioon. Tämä korvataan tutkintojen tavoiteajat huomioon ottavalla kertoimella, mikä luo kannustimia nopealle valmistumiselle. Myös suoritettujen korkeakoulututkintojen osuutta rahoituksesta nostetaan 11 prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä vain alle kolmasosa ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritetaan tavoiteajassa. Uuteen rahoitusmalliin laadittiin täysin uusi jatkuvan oppimisen kategoria, joka sisältää muun muassa avoimen korkeakoulutuksen ja erikoistumiskoulutuksen opintopisteet. Huomattavaa on, että mallissa ei ole erillistä kategoriaa korkeakoulujen ja lukioiden väliselle yhteistyölle. Lukiot ja korkeakoulut rahoittavat siis yhteistyön omasta rahoituksestaan. Lukion perusrahoitusta on kuitenkin nostettu kasvattamalla lukiokoulutuksen yksikköhintaa.

Uusi lukiolaki velvoittaa lukiot tekemään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Opetussuunnitelma sekä opetus- ja kulttuuriministeriö asettavat selkeät ohjeet yhteistyön suunnittelemiselle ja toteuttamiselle sekä antavat esimerkkejä hyvistä yhteistyökäytännöistä. Lähes kaikissa Suomen lukioissa tehdään jo jonkinlaista korkeakouluyhteistyötä. Lukioita ja korkeakouluja kannustetaan monipuolistamaan ja laajentamaan yhteistyötä esimerkiksi yhdessä järjestettäviin tai avoimen yliopiston opintojaksoihin. Lukion aikana suoritetut korkeakouluopinnot voitaisiin hyväksilukea lukion oppimäärään tai vaihtoehtoisesti korkeakoulututkintoon. On olemassa myös kokeiluja, joissa tarjotaan vaihtoehtoisia väyliä korkeakouluopintoihin. Näissä väylissä hyödynnetään lukion aikana suoritettuja korkeakouluopintoja, joissa annettu näyttö vaikuttaa opiskelijavalintaan.

Lukioiden opetushenkilöstö ja opiskelijat eivät pysty vielä arvioimaan kovin luotettavasti korkeakouluyhteistyön vaikutuksia, eikä niistä ole vielä kunnollista tutkimustietoa. Opetushenkilöstö ja opiskelijat suhtautuvat vielä hieman varauksella yhteistyön tuomaan lisätyöhön ja huolenaiheeksi onkin noussut lukiolaisten jaksaminen. Korkeakouluyhteistyön vaikutuksista tulisi tehdä jatkotutkimusta esimerkiksi pitkäaikaisella seurannalla sen hyödyllisyyden kartoittamiseksi.

Opinnäytetyö keskittyy erityisesti Oulun yliopiston yhteistyötarjontaan. Tällä hetkellä Oulun yliopisto tarjoaa lukio-opiskelijoille ilmaisia kahden tai viiden opintopisteen laajuisia opintojaksoja, joista suurin osa järjestetään verkossa. Lukio-opiskelijat voivat myös ilmoittautua Oulun avoimen yliopiston opintoihin, mutta siinä tapauksessa opinnoista voidaan periä opintomaksu. Oulun yliopisto tarjoaa myös eri tieteenaloilla muun muassa demonstraatioita, työpajoja, laboratoriotöitä ja tutkijoiden esittelyjä. Oulun yliopisto järjestää vuosittain Abipäivät, joissa esitellään eri tieteenaloja sekä niiden opintopolkuja.

Työn pääasiallinen tarkoitus on ehdottaa uutta yhteistyömallia Oulun yliopistolle. Ehdotus Oulun yliopiston fysiikan opetuslaboratorion ja lähilukioiden välillä koostuu yliopistolla suoritettavista laboratoriotöistä. Suunnittelimme työt laajentamaan lukion fysiikan oppimäärää ja tukemaan lukiolaisen siirtymistä yliopistotason fysiikan opiskeluun. Laboratoriotyöt tutustuttavat opiskelijat työskentelyyn opetuslaboratoriossa ja fysiikan opiskeluun yliopistossa. Suunnittelimme kolme työtä lukion fysiikan ensimmäisen ja toisen vuosikurssin aiheista. Töiden suoritusta varten laadimme työohjeet ja mittauspöytäkirjat. Opiskelijat kirjoittavat tehdyistä töistä opettajalle palautettavat raportit, minkä takia laadimme opiskelijoiden avuksi valmiit malliraportit. Töiden sujuvuudesta, kuormittavuudesta ja hyödyllisyydestä tulee teettää sekä opiskelijoille että opettajille kysely, jotta yhteistyömallia voidaan kehittää tulevaisuutta varten.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Hyry; Sakarias Littow, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.