University of Oulu

Vanhemmat lapsen tunnesäätelytaitojen tukijoina

Saved in:
Author: Jokitulppo, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006252667
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Jokitulppo, 2020
Publish Date: 2020-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa selvitetään, miten vanhemmat voivat tukea peruskouluikäisen lapsen tunnesäätelytaitoja. Siinä tarkastellaan myös vanhempien tunnesäätelytaitojen vaikutusta lapsen tunnesäätelytaitoihin. Tutkielmassa korostetaan erityisesti vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta ja siinä tapahtuvaa tunnesäätelyä. Tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja lapsen tunnesäätelyn tukemiseen. Toisena tavoitteena on kuvailla vanhemman tunnesäätelyyn liittyviä pääpiirteitä, jotka tukevat lapsen tunnesäätelyä. Aihe syntyi ajankohtaisista kysymyksistä tunnekasvatukseen peruskouluikäisten lasten perheisiin liittyen. Tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus on yleiskatsaus aiheesta, joka tarkastelee käsiteltävää ilmiötä pohjautuen aiempaan tutkimukseen ja teoriaan.

Tutkimusten mukaan lapsi tarvitsee vanhemman tukea tunnesäätelyssä haastavia tunteita kohdatessaan. Tutkimuksissa korostetaan erityisesti vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen laatua. Vanhemman ja lapsen väliset tunteita käsittelevät keskustelut ja ymmärrys lasten tunnereaktiota muokkaavista tekijöistä erottuivat myönteisinä tekijöinä lapsen tunnesäätelyn tukemisessa. Erityisesti vanhemman tuntemus omasta lapsesta vaikutti tunnesäätelyn keinojen käytön ohjaamiseen. Vanhempien ohjaamien tunnesäätelytaitojen avulla lapsi pystyy itsenäisesti säätelemään omia tunteitaan, jolloin lapsen tunnesäätelytaidot voivat kehittyä.

Tulokset osoittivat vanhempien toimivien tunnesäätelytaitojen näkyvän lapsen tunnesäätelytaitojen kehittymisessä positiivisena tekijänä. Erityisesti tunteista puhuminen, niiden hyväksyminen ja arvioiminen sekä tunnesensitiivisyys niin lapsen kuin vanhemman omia tunteita kohtaan vaikuttivat myönteisesti lapsen tunnesäätelytaitojen kehittymiseen. Lapsen tunnesäätelytaitojen tukemiseen vaikutti myös olennaisesti kodin tunneilmasto, jossa vanhemman tunnesäätelytaidot näkyvät merkittävänä tekijänä sen syntymisessä. Vanhempien luoma yleinen tunneilmasto heijastui lapsen toimintatapoihin tunteita herättävissä tilanteissa.

Tutkimustulosten perusteella lapsen tunnesäätelytaitojen tukeminen vaikuttaa lapsen sosiaaliseen kehitykseen olennaisella tavalla, kuten erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen ja haastavien tunnetilojen hallintaan. Toimivat tunnesäätelytaidot ovat yhteydessä itsetuntemukseen, empatiaan, hyvinvointiin ja terveyteen. Tunnesäätelytaitojen tarkoituksenmukaisen tukemisen avulla nämä taidot voivat kehittyä ja sen avulla voidaan vähentää mahdollisia käyttäytymisen ja puutteellisen tunnesäätelyn aiheuttamia ongelmia. Tätä voisi tutkia vielä lisää esimerkiksi pitkittäis- tai tapaustutkimuksen tutkimusmenetelmillä. Tutkimusaineistojen ollessa suurimmaksi osaksi englanninkielisiä, mutta kuitenkin länsimaisia, tutkimustulokset ovat yleistettävissä suomen tunnesäätelyn tutkimukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Jokitulppo, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.