University of Oulu

Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet ja haasteet oppilaiden keskittymisen ja motivaation näkökulmasta

Saved in:
Author: Immonen, Emmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006252668
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Immonen, 2020
Publish Date: 2020-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tieto- ja viestintäteknologia on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja erilaiset teknologiset laitteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Koulumaailmassa tieto- ja viestintäteknologia on avannut ovia täysin uudenlaisille tavoille oppia ja mahdollistanut entistä monipuolisempien oppimisympäristöjen luomisen. Samaan aikaan niin opettajien keskuudessa kuin julkisessa keskustelussakin on ollut havaittavissa huoli oppilaiden keskittymiskyvyn heikkenemisestä. Onko tieto- ja viestintäteknologia vaikuttanut oppilaiden keskittymiskykyyn? Keskittymisen ja motivaation voidaan katsoa olevan kytköksissä toisiinsa; kun oppilas on motivoitunut asiasta, jaksaa hän todennäköisemmin myös keskittyä siihen. Keskittyminen ja motivaatio yhdessä muistin kanssa tuottavat oppimista (Huotilainen, 2019). Ne ovat siis tärkeitä tekijöitä oppilaan oppimistaitojen ja ylipäätään oppimisen kannalta.

Tässä tutkielmassa pyritään kartoittamaan, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tieto- ja viestintäteknologia voivat keskittymiselle ja motivaatiolle asettaa. Tutkielmassa perehdytään tieteellisiin julkaisuihin sekä artikkeleihin tieto- ja viestintäteknologian mahdollisista vaikutuksista. Tutkimus on otteeltaan laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä toimii kirjallisuuskatsaus valitsemastani aiheesta.

Tutkielmasta käy ilmi, että tieto- ja viestintäteknologialla on kaksitahoinen vaikutus niin motivaatioon kuin myös keskittymiseen. Oikein käytettynä tieto- ja viestintäteknologia voi parhaimmillaan tukea oppilaan keskittymistä ja lisätä motivaatiota. Avainasemassa on tieto- ja viestintäteknologian käytön huolellinen suunnittelu ja toimivat laitteet. Myös oppilaan oma aktiivisuus oppimisprosessin aikana on tärkeässä asemassa tieto- ja viestintäteknologian käytön yhteydessä. Tutkimustulosten yleistämisessä on kuitenkin tärkeää tiedostaa, että jokainen oppilas on yksilö ja samat mahdollisuudet sekä haasteet eivät välttämättä päde samalla tavoin kaikkiin. Aihe kaipaa väistämättä lisää tutkimusta, sillä tieto- ja viestintäteknologian käyttö ei tulevaisuudessa tule ainakaan vähentymään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Immonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.