University of Oulu

Liikunnanopettaja positiivisten liikuntakokemusten mahdollistajana

Saved in:
Author: Shnoro, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006252669
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Shnoro, 2020
Publish Date: 2020-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on selvittää keinoja, joilla liikunnanopettaja voi mahdollistaa positiivisten liikuntakokemusten syntymistä oppilaille. Tutkielma toteutettiin kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella, jossa kirjallisuuden avulla pyritään löytämään konkreettisia keinoja myönteisten tunteiden syntyyn.

Liikunnallisuus on ajankohtainen aihe, koska nykyään nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Tämä taas heijastuu aikuisiän fyysiseen aktiivisuuteen. Nuori elää yläkoulussa nuoruusvaihettaan, jossa nuoren mielenkiinnon kohteita ohjaavat vahvasti tunteet. Tutkimuksen aihe syntyi omasta mielenkiinnostani liikunnanopettajan ammattia ja liikuntaa kohtaan sekä liikunnan tärkeydestä meidän yhteiskunnassamme. Opetussuunnitelman mukainen liikunnan opetuksen tavoite toimi myös osasyynä aiheen valintaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan liikunnan tärkein tehtävä yläkoulussa on antaa positiivisia liikuntakokemuksia oppilaille. Tutkimuksessa selvitetään kirjallisuuden avulla positiivisen liikuntakokemuksen mahdollistamisen konkreettisia keinoja, jotka ovat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia.

Tutkimuksen perusteella positiiviset liikuntakokemukset lisäävät nuorten fyysistä aktiivisuutta ja fyysinen aktiivisuus nuorena ennustaa myös aikuisiän fyysistä aktiivisuutta. Liikunnanopettajan rooli on tärkeä nuoren liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle sekä myönteisten tunteiden saamiselle liikunnasta. Opettajan tekemillä ratkaisuilla sekä toiminnalla on iso merkitys nuoren käsitykseen itsestään liikkujana.

Tutkimustulosten perusteella myönteisten tunteiden mahdollistamisen keinoja ovat opettajan tekemät ryhmäjaot, jossa ryhmät muodostetaan opettajajohtoisesti. Liikuntatunnin tehtävät olisi hyvä suunnitella yksilöllisesti oppilaiden taitotasoa vastaaviksi. Positiivisen pedagogiikan avulla oppilas tunnistaa ja kehittää omia luonteenvahvuuksiaan sekä tunnistaa myönteisiä tunteitaan. Opettajan valitsemat opetustyylit liikuntatuntien tavoitteisiin sopiviksi ovat edesauttamassa oppilaiden myönteisten tunteiden syntyä. Positiivinen ja kannustava palaute oppitunnin aikana kannustaa nuorta liikkumaan. Arvioinnin olisi hyvä olla positiivista, rakentavaa sekä nuoria kannustavaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Shnoro, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.