University of Oulu

Lahjakkaan oppilaan opetuksen eriyttäminen ja yksilöllistäminen

Saved in:
Author: Kela, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006252673
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kela, 2020
Publish Date: 2020-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on perehtyä lahjakkuuteen ja lahjakkaan oppilaan opetukseen. Inkluusion myötä eritasoisten oppilaiden määrä luokkahuoneissa on lisääntynyt. Opettajilta vaaditaan nykyään yhä enemmän opetuksen alaspäin eriyttämistä, mikä aiheuttaa huolta lahjakkaiden oppilaiden saamasta opetuksen tasosta. Tutkielmassa on oleellista selvittää aluksi se, mitä lahjakkuudella ja lahjakkaalla oppilaalla tarkoitetaan. Tämän jälkeen kerrotaan, mitä lahjakkaan oppilaan opetuksen eriyttäminen on ja miten sitä voidaan toteuttaa. Lisäksi tutkielmassa käsitellään lahjakkaiden oppilaiden tarpeita, sekä syitä ylöspäin eriyttämiselle.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistona on käytetty aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja aiempia tutkimuksia. Tutkielman aiheeseen läheisesti liittyviä näkökulmia ovat yksilöllinen oppiminen, Vygostkyn lähikehityksen vyöhyke ja motivaatio. Näiden näkökulmien avaamisella on pyritty pohjustamaan lahjakkaan oppilaan tarvetta yksilölliseen opetukseen ja opetuksen eriyttämiseen.

Tulosten mukaan lahjakkaan oppilaan tarpeisiin voidaan vastata opetuksen ylöspäin eriyttämisellä. Ylöspäin eriyttäminen on työtapa, jota voidaan toteuttaa opetuksen rikastuttamisella, ryhmittelyllä ja nopeuttamisella, sekä yhteisopettajuutta, samanaikaisopetusta ja koulunkäynninohjaajaa opetuksessa hyödyntämällä. Monipuolisilla materiaaleilla ja työskentelytavoilla pystytään mahdollistamaan lahjakkaan oppilaan syvempi perehtyminen opiskeltavaan aiheeseen. Tutkielmassa ilmenee, että ilman sopivaa opetuksen eriyttämistä, lahjakkaat oppilaat päätyvät usein ylisuoriutumaan tai alisuoriutumaan omaan oppimistasoonsa nähden. Tuen ja kannustuksen puute tai liian vaativa kasvatus voivat aiheuttaa lahjakkaalle oppilaalle psyykkisiä ongelmia, ahdistusta ja masennusta.

Aineistosta ilmenee, ettei lahjakkaiden oppilaiden tarpeisiin opetuksessa onnistuta usein vastaamaan. Koulujen resurssit, sekä opettajien kouluttautuminen ja tietoisuus aiheesta vaikuttavat ylöspäin eriyttämisen toteutumiseen. Lahjakkuuden huomaaminen ja siihen vastaaminen ovat usein opettajan vastuulla. Aihetta ei juurikaan käsitellä opettajakoulutuksessa, jolloin tarpeellinen tieto lahjakkaiden oppilaiden kohtaamisesta ja opettamisesta jää opettajilla usein puutteelliseksi. Jo lyhyellä aiheeseen kouluttautumisella on pystytty parantamaan lahjakkaiden tunnistamista ja opetusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Viivi Kela, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.