University of Oulu

Expert evaluation of aspects related to virtual reality systems and suggestions for future studies

Saved in:
Author: Hirsimäki, Markus1; Pyykkönen, Patrik1; Seppänen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 12.5 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006252678
Language: English
Published: Oulu : M. Hirsimäki; P. Pyykkönen; A. Seppänen, 2020
Publish Date: 2020-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

In this bachelor’s thesis, we review existing quantitative and qualitative research on virtual reality systems. We then present suggestions for performing a future study to combine the objective and subjective measurements of virtual reality experience. Additionally, we adapted an existing heuristics-based expert evaluation method to suit evaluating virtual reality systems. Using our method, we performed the expert evaluation on a selection of five modern consumer virtual reality systems to understand the connections between the subjective experience and the physical variables related to the virtual reality system.

From this evaluation, we present findings that are used to construct discussion and to draw conclusions on these said connections. We found the most prominent conclusion to be that the experience of virtual reality is highly subjective and dependent on the content being viewed in virtual reality. Additionally, we concluded that some of the most important aspects in need of improvement are display resolution, lens design, user ergonomics, and lack of wirelessness. Finally, we state that two optimization problems are present; the first one being the optimization required to design a virtual reality system and the second one being the act of choosing a system to match a consumer’s preferred content.

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa käymme läpi aiempaa kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta virtuaalitodellisuusjärjestelmistä. Esitämme myös ehdotuksia myöhempää tutkimusta varten virtuaalitodellisuuteen liittyvien objektiivisten ja subjektiivisten mittausten yhdistämiseksi. Tämän lisäksi adaptoimme aiemman heuristiikkapohjaisen asiantuntija-arvioinnin sopimaan virtuaalitodellisuusjärjestelmien arviointiin. Käyttäen metodiamme toteutimme asiantuntija-arvioinnin viidellä modernilla kuluttajakäyttöön tarkoitetulla virtuaalitodellisuusjärjestelmällä ymmärtääksemme yhteyksiä subjektiivisen kokemuksen ja niiden fysikaalisten muuttujien välillä, jotka liittyvät virtuaalitodellisuusjärjestelmiin.

Esitämme tämän asiantuntija-arvioinnin löydöksiä, ja luomme niiden avulla keskustelua, jonka avulla teemme mainittuihin yhteyksiin liittyviä johtopäätöksiä. Tärkein johtopäätöksemme oli se, että virtuaalitodellisuuden kokemus on erittäin subjektiivinen ja riippuvainen siitä sisällöstä, jota virtuaalitodellisuudessa koetaan. Aiemman lisäksi toteamme, että merkittävimpiä kehitystä kaipaavia osa-alueita ovat näytön resoluutio, linssien suunnittelu, käyttäjäergonomia ja langattomuuden puute. Viimeisenä totesimme, että virtuaalitodellisuusjärjestelmiin liittyy kaksi optimointiongelmaa; ensimmäinen liittyy järjestelmän suunnittelussa tapahtuvaan optimointiin, ja toinen liittyy sellaisen järjestelmän valitsemiseen, joka sopii kunkin kuluttajan suosimaan tarkoitukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Hirsimäki; Patrik Pyykkönen; Aleksi Seppänen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.