University of Oulu

Oppilaan lukuharrastuksen vahvistaminen koulussa

Saved in:
Author: Lindvall, Nea1; Vainionpää, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006252680
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Lindvall; H. Vainionpää, 2020
Publish Date: 2020-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmamme tavoitteena on vastata tutkimuskysymyksiin siitä, mistä lukuharrastuksessa on kysymys, miten lukuharrastus kehittyy ja miten sen kehittymistä voidaan edistää opetuksella. Tarkastelumme lähtökohtana on yksilön näkökulma ja ilmiötä pohditaan koulukontekstissa, erityisesti luokanopettajan vaikutusmahdollisuuksia painottaen. Tarkastelun keskiössä ovat 6–12 vuoden ikäiset oppilaat.

Huoli lasten ja nuorten lukutaidon heikkenemisestä ja lukemisen vähentymisestä on ajankohtainen: kansainvälisessä vertailussa suomalaisnuoret pärjäävät edelleen hyvin, mutta sekä lukuinnon että -taidon taso on jatkuvassa laskussa.

Tutkielmassamme kartoitamme lukuharrastuksen luonnetta ja sen mukanaan tuomia hyötyjä. Omaehtoinen lukeminen kehittää paitsi lapsen lukutaidon tasoa, myös hänen kielellisiä valmiuksiaan ja kognitiivisia taitoja, jotka ovat keskeinen osa kaikkea oppimista. Lisäksi lukeminen tuottaa mielihyvää ja tukee lapsen henkistä hyvinvointia, mielikuvituksen kehittymistä ja tunnetaitoja. Lukuharrastus tukee sekä lapsen lukijaidentiteetin, että hänen kokonaisvaltaisen identiteettinsä rakentumista.

Lukuharrastuksen muodostuminen edellyttää lukutaitoa ja lapsen omaa kiinnostusta lukemista ja kirjallisuutta kohtaan. Myös ympäristöllä ja sen tarjoamilla malleilla on vaikutusta siihen, millaisena lukeminen lapselle näyttäytyy. Lukemismotivaation muodostumista voidaan tukea käyttämällä sellaisia opetusmenetelmiä ja antamalla sellaista palautetta, joka vahvistaa oppilaan pätevyyden tunnetta ja minäpystyvyyttä, ja tukee tämän kokemusta autonomisesta toimijuudesta. Opettajan on tärkeää myös eriyttää tehtävät ja tavoitteet niin, että ne vastaavat kunkin oppilaan yksilöllisiä tarpeita.

Kirjallisuuskasvatuksen tavoitteisiin kuuluu omaehtoiseen lukemiseen kannustaminen ja lukuharrastuksen laajentaminen, mitä painotetaan myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa osana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöalueita ja tavoitteita.

Luokanopettajan vaikutusmahdollisuuksia kartoitettaessa tarkastelu kohdistuu ennen kaikkea yksilöllisiin ja monipuolisiin kirjavalintoihin sekä erinäisiin pedagogisiin keinoihin, joiden avulla luokassa voidaan luoda ja ylläpitää myönteistä, lukemiseen kannustavaa ilmapiiriä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nea Lindvall; Hanna Vainionpää, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.